Atėjo laikas džiaugtis pigesniais kreditais!
Paskolos be užstato nuo 100 iki 5000 eurų

Sutartis

VARTOJIMO KREDITO SUTARTIES

BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Sutarties esmė

1.1. Šia Vartojimo kredito sutartimi, kurią sudaro Kredito gavėjo pateikta mokumo deklaracija bei specialiosios ir bendrosios sąlygos kartu su visais papildymais ar pakeitimais (toliau – Sutartimi), šalys – Sutarties specialiosiose sąlygose nurodyti Kredito davėjas ir Kredito gavėjas, susitaria dėl vartojimo kredito teikimo tvarkos ir sąlygų.

1.2. Kredito gavėjas šią Sutartį sudaro siekdamas gauti vartojimo kreditą nuotoliniu būdu, per itin trumpą laiką ir atliekant kuo mažiau veiksmų (toliau – Kreditą).

1.3. Kredito dydis, o taip pat Kredito terminas, nurodyti šios Sutarties specialiosiose sąlygose, yra nustatomi pagal Kredito gavėjo pageidavimus, pateiktus iki šios Sutarties sudarymo, jei jie neviršija Kredito davėjo nustatytų ir https://www.eurokreditas.lt/ bei kituose šaltiniuose paskelbtų minimalių ir maksimalių ribų, o taip pat atsižvelgiant į kreditingumo vertinimo rezultatus.

1.4. Esmine šios Sutarties sąlyga Kredito davėjas laiko Kredito gavėjo patvirtinimus, kad:

1.4.1. Kredito gavėjo pateikti duomenys bei patvirtinimai yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Bendrovė neatsako tais atvejais, kai vartojimo kredito gavėjas pateikia vartojimo kredito davėjui klaidingą informaciją, arba nutyli informaciją, kuri turėjo esminės įtakos vartojimo kredito gavėjo mokumo vertinimui. Ši Vartojimo kredito sutartis sudaryta tarp Kredito gavėjo ir Kredito davėjo yra asmeninė Kredito gavėjo sutartis. Kredito gavėjas patvirtina, kad pagal šią Sutartį gauta paskola skirta asmeniniams Kredito gavėjo poreikiams tenkinti.

1.4.2. Kredito gavėjas įdėmiai ir atidžiai perskaitė https://www.eurokreditas.lt/ paskelbtą Standartinę informaciją apie vartojimo kreditą (toliau – Standartinė informacija) iki šios Sutarties sudarymo momento;

1.4.3. Kredito gavėjas iki šios Sutarties sudarymo momento įdėmiai ir atidžiai perskaitė, suprato ir sutiko su https://www.eurokreditas.lt/ paskelbtu sutikimu tvarkyti asmens duomenis naudojantis www.eurokreditas.lt sistema, kurio 2 ir 3 dalyje yra pateiktos išsamios sistemos naudojimo taisyklės (toliau – Sutikimas);

1.4.4. Kredito gavėjas sutinka ir leidžia Kredito davėjui šios Sutarties 9 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis arba aktyviai veikiant Kredito gavėjui atskirai nustatyta kita tvarka ir sąlygomis, tvarkyti jo asmens duomenis;

1.4.5. Kredito gavėjas įdėmiai ir atidžiai perskaitė Sutarties sąlygas, jas supranta, o atlikdamas šioje Sutartyje nurodytus veiksmus aiškiai pareiškia, jog su Sutarties sąlygomis sutinka laisva valia, supranta savo pareigas bei įsipareigoja jas vykdyti;

1.4.6. Kredito gavėjas turėjo galimybę konsultuotis su nepriklausomais teisės ir finansų patarėjais dėl Sutarties sudarymo joje numatytomis sąlygomis, o sprendimas sudaryti Sutartį yra priimtas racionaliai, apgalvotai ir atsakingai;

1.4.7. Kredito gavėjas yra pajėgus prisiimti konkretų, šioje sutartyje nustatytą, finansinį įsipareigojimą, kurį kartu su jau turimais finansiniais įsipareigojimais Kredito gavėjas yra pajėgus įvykdyti;

1.4.8. Kredito gavėjas yra mokus ir nėra jokių kitų aplinkybių, kurios galėtų neigiamai paveikti jo mokumą;

1.4.9. Kredito gavėjas šios sutarties sudarymo metu yra Lietuvos Respublikoje nuolatos gyvenantis veiksnus ir teisnus fizinis asmuo, kuris Sutarties sudarymo metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų;

1.4.10. Kredito gavėjo Sutartimi prisiimti įsipareigojimai nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų, neprieštarauja jokioms teisės akto nuostatoms, sandorio, kurio šalimi yra Kredito gavėjas, sąlygoms, jokiam teismo, arbitražo ar kito kompetentingo organo sprendimui, kuris taikytinas Kredito gavėjui, o ši sutartis yra sudaryta gavus sutuoktinio ar kitus teisės aktų reikalaujamus sutikimus ar leidimus;

1.4.11. Kredito gavėjas supranta, jog palūkanų norma yra nustatyta atsižvelgiant į Kredito davėjo prisiimamą didelę riziką skolinant nuotoliniu, iš dalies automatizuotu ir itin greitu būdu, nereikalaujant jokio prievolių vykdymo užtikrinimo, o taip pat į santykinai dideles išlaidas priverstine tvarka išieškant nedideles pinigų sumas.

1.5. Visi Sutartyje neaptarti klausimai yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Sutikimu, tinklalapyje https://www.eurokreditas.lt/ pateiktais nurodymais ir/ar paaiškinimais bei įprastine vartojimo kredito teikimo nuotoliniu būdu per itin trumpą laiką praktika.

2. Kredito lėšų išmokėjimo sąlygos ir tvarka

2.1. Teisę prašyti ir gauti Kreditą turi asmuo, atitinkantis šios sutarties 1.4.9. p. Kredito gavėjui keliamus reikalavimus ir kurie yra Sutikime nustatyta tvarka ir sąlygomis įregistruoti Kredito davėjo valdomoje duomenų bazėje.

2.2. Kreditui gauti Kredito gavėjas privalo šioje Sutartyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka bei sąlygomis tinkamai pateikti paraišką (prašymą). Paraišką sudaro https://www.eurokreditas.lt/ patalpinta mokumo deklaracija ir prašymas kreditui gauti (toliau bendrai – Paraiška) ir kiti dokumentai.

2.3. Paraišką Kredito gavėjas gali teikti tik jeigu teikiant Paraišką ir sudarant Sutartį Kredito gavėjo vidutinės įmokos, apskaičiuojamos padalijus visų Kredito grąžinimo ir palūkanų sumą iš kredito trukmės, pagal visus įsipareigojimus finansų įstaigoms, dydis sudaro ne daugiau kaip 40 proc. Kredito gavėjo tvarių pajamų, arba jeigu Kredito yra prašoma esant svarbioms priežastims, kurios pagal LR teisės aktus leistų nukrypti nuo 40 proc. ribos.

2.4. Paraiška Kreditui gauti gali būti teikiama tik iš anksto susipažinus su Standartine informacija, kuri yra pateikiama https://www.eurokreditas.lt/. Pateikdamas Paraišką Kredito gavėjas patvirtina, jog įdėmiai ir atidžiai perskaitė Standartinę informaciją iki Paraiškos pateikimo ir ją suprato. Paraiška kreditui gauti gali būti teikiama elektroniniu būdu užpildant ir pateikiant sistemoje https://www.eurokreditas.lt/esančią Paraišką;

2.5. Šalys susitaria, jog Paraiškos pateikimo metu Kredito gavėjo atlikti veiksmai ir nurodyti duomenys (kuriuos patvirtina SMS žinutės išklotinė ir/arba sistemos duomenų bazės išrašas apie Kredito gavėjo veiksmus jo paskyroje sistemoje), yra laikomi Kredito gavėjo parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, o Paraiška ir jos pagrindu sudaryta Vartojimo kredito sutartis, pagal kurią Kredito gavėjui yra pervedama Kredito suma, yra prilyginama dokumentui, sudarytam rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Kredito gavėjo parašu kiekviename jo lape.

2.6. Gavęs Paraišką, vadovaudamasis Kredito davėjo taikoma kreditingumo vertinimo ir atsakingo skolinimo taisyklėse tvarka, Kredito davėjas įvertina Kredito gavėjo kreditingumą, kitas svarbias aplinkybes ir priima sprendimą dėl Vartojimo kredito sutarties sudarymo su Kredito gavėju. Jei Paraiška yra atmetama dėl kreditingumo patikrinimo metu gautų rezultatų, Kredito davėjas apie tai informuoja Kredito gavėją ir nurodo informaciją apie duomenų bazę, kurios duomenimis kredito paraiška buvo atmesta.

2.7. Kredito dydis, o taip pat Kredito terminas yra nustatomi (ir nurodomi specialiosiose šios sutarties sąlygose) pagal Kredito gavėjo pageidavimus, pateiktus Paraiškoje, jei jie neviršija Kredito davėjo nustatytų ir https://www.eurokreditas.lt/ bei kituose šaltiniuose paskelbtų minimalių ir maksimalių ribų, o taip pat atsižvelgiant į kreditingumo vertinimo rezultatus.

2.8. Atsižvelgdamas į Kredito gavėjo kreditingumo vertinimo rezultatus, paimtų, pratęstų ir tinkamai grąžintų Kreditų skaičių, prievolių pagal šią ir kitas sutartis vykdymo duomenis ir kitas aplinkybes, Kredito davėjas nustato Kredito sumos ir termino limitą Kredito gavėjui. Kredito limitas gali būti padidintas arba sumažintas Kredito davėjo vienašaliu sprendimu.

2.9. Kredito davėjas turi teisę atsisakyti svarstyti Kredito gavėjo pateiktą Paraišką, jeigu Kredito gavėjas yra pažeidęs bet kurią šios Sutarties nuostatą ar anksčiau su Kredito davėjo sudarytų kitų sandorių sąlygas.

2.10. Kredito davėjas apie priimtą sprendimą suteikti/nesuteikti kreditą informuoja Kredito gavėją siųsdamas pranešimą trumpąja tekstine žinute (SMS), elektroniniu paštu, skambindamas į Kredito gavėjo nurodytą mobiliojo telefono numerį ir/arba pateikdamas pranešimą individualioje Kredito gavėjo paskyroje sistemoje.

2.11. Nusprendus suteikti kreditą, sistema paruošia Vartojimo kredito sutartį su unikaliu jos identifikaciniu numeriu ir išsiunčia ją sistemos duomenų bazėje registruotu Kredito gavėjo elektroninio pašto adresu.

2.12. Komisinius ir kitokio pobūdžio mokesčius kredito įstaigai už kredito sumos įskaitymą į Kredito gavėjo banko sąskaitą (jei tokių būtų) sumoka Kredito gavėjas.

2.13. Jeigu kredito gavėjas šią Sutartį sudaro siekdamas pasidengti jau turimas paskolas:

2.13.1. į kredito davėjo el. paštą atsiunčia refinansuojamus kreditus patvirtinančius dokumentus;

2.13.2.Kreditorius atsižvelgdamas į Kredito gavėjo kreditingumo vertinimo rezultatus ir gavęs turimus kreditus patvirtinančius dokumentus, kredito gavėjui pateikia refinansavimo pasiūlymą;

2.13.3. Kredito gavėjui pasirinkus tinkamą refinansavimo pasiūlymą yra pasirašoma kredito sutartis ir e-vekselis.

2.13.4. Kredito davėjas pagal pateiktus kredito gavėjo dokumentus, iš savo asmeninės banko sąskaitos, perveda likutines kreditų sumas tai dienai, atitinkamai kiekvienam kreditoriui;

2.13.5. Refinansuojamo kredito grąžinimo tvarka numatyta Sutarties bendrosiose ir specialiosiose sąlygose.

3. Kredito grąžinimo sąlygos ir tvarka

3.1. Kredito gavėjas grąžina Kredito sumą bei sumoka palūkanas ir administravimo mokesčius vienu mokėjimu pasibaigus Kredito grąžinimo terminui, pagal šios Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytą Kredito grąžinimo grafiką. Kredito grąžinimo grafiką galima rasti šios Sutarties specialiosiose sąlygose ir tinklalapyje https://www.eurokreditas.lt/ asmeninėje paskyroje.

3.2. Pranešimas, su informacija apie įmokos mokėjimą pagal grafiką, išsiunčiamas Kredito davėjo duomenų bazėje registruotu Kredito gavėjo elektroninio pašto adresu prieš 2 dienas iki įmokos mokėjimo pagal grafiką termino pabaigos ir pakartotinai – Kredito termino pabaigos dieną.

3.3. Norėdamas grąžinti Kreditą ar jo dalį prieš Sutartyje nustatyto Kredito termino pabaigą Kredito gavėjas privalo prieš 2 (dvi) darbo dienas nuo planuojamo išankstinio Kredito ar jo dalies grąžinimo raštu elektroniniu paštu ir/arba paprastu paštu registruotu laišku informuoti Kredito davėją apie planuojamą išankstinį grąžinimą ir planuojamą prieš terminą grąžinti Kredito sumą ir dieną, kurią planuoja sumokėti anksčiau termino grąžinamą Kreditą (jo dalį) ir kartu su juo pagal Sutartį mokėtinas sumas.

3.4. Kredito davėjas, gavęs tokį Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.3 punkte nurodytą Kredito gavėjo pranešimą, per 2 (dvi) darbo dienas informuoja Kredito gavėją apie kartu su prieš Kredito grąžinimo terminą grąžinamą Kreditą (jo dalį) priskaičiuotų ir mokėtinų palūkanų ir kitų Bendrąją vartojimo kredito kainą sudarančių mokesčių sumą.

3.5. Šios sutarties 3.3. p. numatyta kredito gavėjo teisė yra įgyvendinama šios sutarties 9.6 p. nustatytais būdais pateikiant kredito davėjui pareiškimą, nurodant šios sutarties numerį, sutarties specialiosiose sąlygose numatytą kredito grąžinimo datą, o taip pat datą, kada buvo grąžintas visas kreditas, administravimo mokesčiai ir palūkanos. Kredito davėjas pareiškia, kad už išankstinį grąžinimą kompensacijos iš kredito gavėjo nereikalaus, nebent grąžinamas vartojimo kreditas ar jo dalis viršija 2.320 eurų per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį. Jei anksčiau nustatyto termino grąžinamas vartojimo kreditas ar jo dalis viršija 2.320 eurų per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį, kredito davėjas turi teisę reikalauti šios sutarties specialiosiose sąlygose nustatytos kompensacijos. Visais atvejais kompensacija, atsižvelgiant į Vartojimo kredito įstatymo 17 straipsnio nuostatas, kredito davėjui neviršys palūkanų sumos, kurią kredito gavėjas būtų sumokėjęs, jeigu kreditą grąžintų šios sutarties nurodytu laiku.

3.6. Šalys susitaria, kad jeigu Kredito gavėjas Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.3 punkte nurodytame pranešime Kredito davėjui nurodytu laiku Kredito (jo dalies) negrąžina ir nesumoka priskaičiuotų palūkanų ir kitų Bendrą vartojimo kredito kainą sudarančių mokesčių sumų, laikoma, kad Kredito gavėjas ketina grąžinti Kreditą bei sumokėti Bendrą vartojimo kredito kainą Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytą Kredito grąžinimo dieną.

3.7. Kredito gavėjo mokėjimo prievolė yra laikoma įvykdyta tuo momentu, kai mokama suma yra įskaitoma bet kurioje iš Kredito davėjo sąskaitų banke. Kredito gavėjas mokėjimo pavedimo paskirtyje privalo aiškiai nurodyti mokėjimo paskirtį. Jei Kredito gavėjas yra gavęs vieną Kreditą, mokėjimo paskirtyje turi būti nurodytas Kredito gavėjo asmens kodas, o jei Kredito gavėjas yra gavęs kelis Kreditus, mokėjimo paskirtyje turi būti nurodytas Kredito gavėjo asmens kodas ir Kredito, už kurį yra mokama, unikalus numeris. Nenurodžius arba neaiškiai nurodžius mokėjimo paskirtį, Kredito davėjas mokėjimą įskaito atsižvelgdamas į mokamą sumą, mokėjimo laiką ir kitas aplinkybes, pagal kurias galima nustatyti Kredito gavėjo valią. Esant suteiktiems keliems Kreditams, mokėjimas yra užskaitomas kaip mokėjimas už anksčiausiai suteiktą Kreditą.

3.8. Visi Kredito gavėjo mokėjimai yra užskaitomi tokiu eiliškumu: (i) pradelstų mokėjimų išieškojimo išlaidos (būtinosios vykdymo išlaidos, žyminis mokestis, kitos notarų ar antstolių rinkliavos, patirtos bylinėjimosi išlaidos), (ii) Bendra kaina (palūkanos ir administravimo mokesčiai), (iii) Kredito suma, (iv) netesybos ir procesinės palūkanos.

3.9. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį yra atliekami eurais, pervedant į vieną iš Specialiosiose sąlygose Kredito davėjo nurodytų banko sąskaitų.

3.10. Kredito davėjo sutikimu, Kredito gavėjas gali grąžinti Kreditą, administravimo mokesčius, palūkanas ir sumokėti kitas pagal šią sutartį mokėtinas sumas išduodamas paprastąjį neprotestuotiną vekselį tokia tvarka ir sąlygomis:

3.10.1. Kredito gavėjo paskyroje tinklalapyje https://www.eurokreditas.lt paspaudus mygtuką „Pasirašyti evekselį“, po kurio vekselio išrašymui būtini Kredito gavėjo duomenys saugiais kanalais yra perduodami UAB „eVekselis.lt“ .

3.10.2. Gavusi vekselio išrašymui būtinus duomenis, UAB „eVekselis.lt“ suformuoja paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuris yra pateikiamas Kredito gavėjui patikrinti ir išsiunčia Kredito davėjo duomenų bazėje registruoto Kredito gavėjo mobiliojo telefono numeriu tekstinę žinutę (SMS) su unikaliu vekselio patvirtinimo kodu.

3.10.3. Kredito gavėjui patikrinus UAB „eVekselis.lt“ suformuotą paprastąjį neprotestuotiną vekselį ir sutinkant su jo sąlygomis, Kredito gavėjas gali patvirtinti šį vekselį įvesdamas 3.14.2. p. nustatyta tvarka gautą patvirtinimo kodą į specialų lauką ir paspausdamas mygtuką „Pasirašyti vekselį“.

3.10.4. Kredito gavėjo tinkamai pasirašytas paprastasis neprotestuotinas vekselis yra išsiunčiamas Kredito davėjo duomenų bazėje registruotu Kredito gavėjo elektroninio pašto adresu, o Kredito gavėjo pagal šią sutartį mokėtinos sumos yra laikomos apmokėtomis vekselio suma.

3.10.5. Šalys susitaria, jog Kredito gavėjo 3.14.1. ir 3.14.3. punkte atlikti veiksmai (kuriuos patvirtina Kredito davėjo ir UAB „eVekselis.lt“ duomenų bazės išrašas apie Kredito gavėjo veiksmus jo paskyroje https://www.eurokreditas.lt bei tinklalapyje https://www.evekselis.lt) yra laikomi Kredito gavėjo parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, o šiais veiksmais patvirtintas paprastasis neprotestuotinas vekselis yra laikomas dokumentu, sudarytu rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir paprastasis neprotestuotinas vekselis, patvirtintas Kredito gavėjo parašu.

3.10.6. Šalys patvirtina, jog pagal šios sutarties 3.14.1. – 3.14.5. p. nustatyta tvarka išduotas vekselis yra laikomas Kredito davėjo kaip svetimas turtas užtikrinimo tikslu, t.y. vekselis ir pagal jį gauti apmokėjimai gali būti naudojami tik kaip prievolių pagal šią sutartį užtikrinimo priemonė.

3.11. Bendra Kredito gavėjo prievolių suma pagal šią sutartį ir išduotą vekselį jokiais atvejais negali būti didesnė negu gauto ir negrąžinto kredito ((su priskaičiuotomis palūkanomis, administravimo mokesčiais ir/ar netesybomis) suma.

3.12. Kredito davėjas turi teisę pateikti Kredito gavėjo vekselį apmokėjimui tik tuo atveju, jei Kredito gavėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią sutartį. Kredito davėjas turi teisę reikalauti apmokėjimo pagal vekselį tik ta apimtimi, kiek yra neįvykdytos Kredito gavėjo prievolės pagal šią sutartį

3.13. Kredito gavėjo apmokėjimas pagal pateiktą vekselį yra laikomas apmokėjimu ir pagal šią sutartį ir atvirkščiai – apmokėjimas pagal šią sutartį reiškia ir apmokėjimą pagal pateiktą vykdyti vekselį.

3.14. Kredito gavėjui sumokėjus didesnę pinigų sumą negu privaloma mokėti pagal šios Sutarties nuostatas, ši permoka Kredito gavėjo rašytiniu prašymu yra grąžinama į Kredito gavėjo prašyme nurodytą banko sąskaitą arba panaudojama kitu, Kredito gavėjo nurodytu, būdu. Kredito gavėjui suteikus naują Kreditą, permokėtos sumos Kredito gavėjo rašytiniu pareiškimu, pateikiamu šios Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu Kredito davėjo adresu, arba Kredito davėjo sprendimu yra įskaitomos į Kredito gavėjo mokėtinas sumas.

3.15. Kredito davėjas turi teisę atsisakyti grąžinti permoką ir nukreipti permokos sumą kredito gavėjo pradelstų įsipareigojimų pagal kitas tarp Šalių sudarytas sutartis dengimui, jei tokių būtų.

3.16. Iki Kredito gavėjo rašytinio pareiškimo gavimo ar įskaitymo pagal šios Sutarties 3.18 punktą dienos, Kredito gavėjo permokos suma yra saugoma Kredito davėjo sąskaitoje. Už permokos administravimo ir saugojimo paslaugas Kredito davėjas turi teisę reikalauti iš Kredito gavėjo 0,03 € per dieną mokestį, kuris yra be atskiro pranešimo išskaitomas iš Kredito gavėjo permokos sumos, tačiau visais atvejais šis mokestis negali būti didesnis nei permokos suma.

3.17. Kredito davėjo išlaidos, patiriamos dėl kredito įstaigų taikomų mokesčių vykdant Kredito gavėjo nurodymus dėl permokų grąžinimo, yra apmokamos išskaitant jas iš permokos sumos. Tuo atveju, jei permokos suma yra mažesnė nei atitinkamos kredito įstaigos taikomi mokesčiai, Kredito davėjas turi teisę pareikalauti iš anksto apmokėti šias išlaidas.

4. Palūkanų normos apskaičiavimo bei taikymo sąlygos ir tvarka

4.1. Už naudojimąsi Kreditu, Kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas, kurių procentinė išraiška yra pateikiama šios Sutarties specialiosiose sąlygose.

4.2. Palūkanos yra apskaičiuojamos nuo Kredito gavėjo pateiktoje Paraiškoje nurodytų ir į Sutarties specialiąsias sąlygas perkeltų duomenų apie Kredito gavėjo pageidaujamą gauti Kredito sumą ir Kredito terminą.

4.3. Palūkanos ir administravimo mokestis yra apskaičiuoti ir Sutarties specialiosiose sąlygose nurodomi darant prielaidą, jog Kredito gavėjas grąžins Kreditą , administravimo mokestį ir palūkanas Kredito mokėjimo grafike nurodytu laiku ir tvarka.

4.4. Palūkanos ir administracinis mokestis skaičiuojami nuo Kredito išmokėjimo Kredito gavėjui dienos (imtinai) iki dienos, kuomet visas Kreditas yra faktiškai sugrąžinamas Kredito davėjui, išskyrus 6.1. nurodytą atvejį, kuomet palūkanos nėra mokamos.

5. Bendros normos, sumos ir kainos apskaičiavimo sąlygos ir tvarka

5.1. Bendra Kredito kainos metinė norma (toliau – Bendra norma) yra apskaičiuojama ir nurodoma vadovaujantis Lietuvos banko 2012 m. lapkričio 29 d. nutarime Nr. 03-245 „Dėl Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės Žinios, 2012, Nr. 140-7230 (su visais pakeitimais ir papildymais) nustatyta tvarka ir sąlygomis, vadovaujantis tik privalomomis prielaidomis.

5.2. Bendra Kredito gavėjo mokama suma (toliau – Bendra suma) yra apskaičiuojama sudedant bendrą vartojimo Kredito kainą su Kredito suma, nurodyta Kredito gavėjo pateiktoje Paraiškoje ir perkelta į Sutarties specialiąsias sąlygas.

5.3. Bendra vartojimo Kredito kaina (toliau – Bendra kaina) yra lygi pagal šios Sutarties nuostatas apskaičiuotų palūkanų ir sutarties specialiosiose sąlygose nurodyto administravimo mokesčio sumai. Ši kaina apskaičiuojama ir nurodoma tik pagal Paraišką suteikiamo Kredito atžvilgiu ir neapima jokių išlaidų, susijusių su Kredito davėjo iki tol Kredito gavėjui suteiktais Kreditais ar ateityje suteikiamais Kreditais bei jų grąžinimo laikotarpio pratęsimais, jei tokių būtų.

5.4. Kredito davėjo išlaidos, kurias jis patiria siekdamas apginti, išsaugoti ir/ar įgyvendinti savo pažeistas teises pagal Sutartį (įskaitant bet neapsiribojant priminimo žinučių ir laiškų Kredito gavėjui siuntimo išlaidos, išlaidos trečiųjų asmenų paslaugoms, bylinėjimosi ir išieškojimo išlaidos), kurios nėra žinomos Kredito davėjui iš anksto, nėra įskaičiuojamos į Bendrą kainą ir, jei Kredito davėjas patiria šias išlaidas, turi būti atlyginamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.5. Kredito gavėjo išlaidos, kurias jis patiria dėl mokesčių, taikomų kredito įstaigų, priimančių ir/ar vykdančių atitinkamus Kredito gavėjo pagal šią Sutartį atliekamus mokėjimus, nėra įskaičiuojamos į Bendrą kainą.

5.6. Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma ir bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma yra apskaičiuojamos nuo Kredito gavėjo pateiktoje Paraiškoje nurodytų ir į Sutarties specialiąsias sąlygas perkeltų duomenų apie Kredito sumą ir Kredito terminą. Šie skaičiavimai yra atliekami darant prielaidą, jog vartojimo kredito sutartis galios sutartą laikotarpį ir vartojimo kredito sutarties šalys vykdys savo įsipareigojimus vartojimo kredito sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais.

6. Sutarties atsisakymo ir nutraukimo sąlygos ir tvarka

6.1. Kredito gavėjas turi teisę atsisakyti šios sutarties per apsisprendimo laikotarpį, kuris prasideda nuo lėšų pagal sudarytą kredito sutartį kredito gavėjui išmokėjimo dienos ir baigiasi po dviejų kalendorinių dienų. Naudodamasis šia teise, kredito gavėjas ne vėliau kaip iki apsisprendimo laikotarpio pabaigos privalo: (i) šios sutarties 3.3. ir/arba 11.4. p. nustatytais būdais pranešti apie tai kredito davėjui ir (ii) grąžinti kredito davėjui visą jam išmokėtą kredito sumą, nemokėdamas palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų. Pranešime kredito gavėjas neprivalo nurodyti sutarties atsisakymo priežasčių.

6.2. Kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, gali atsisakyti Sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos arba, nuo Vartojimo kredito įstatymo 15 straipsnio 1 d. 2 p. nurodytos dienos, jei ta diena yra vėlesnė už Sutarties sudarymo dieną. Kredito gavėjo pasirašytas pranešimas apie Kredito sutarties atsisakymą gali būti paduodamas Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu Kredito davėjo el. pašto adresu arba siunčiamas nurodytu adresu registruotu laišku.

6.3. Kredito gavėjas taip pat turi teisę atsisakyti Sutarties Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 7 d. nustatytu atveju ir tvarka, pagal šios sutarties 11.4 p. nustatytais būdais pranešdamas kredito davėjui apie kredito sutarties atsisakymą raštu prieš 30 kalendorinių dienų.

6.4. Pasinaudojęs atsisakymo teise, Kredito gavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą išsiuntimo Kredito davėjui dienos grąžinti Kredito davėjui visą Kreditą, o taip pat sumokėti palūkanas ir administravimo mokesčius, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėtas vartojimo Kreditas, iki vartojimo Kredito grąžinimo dienos. Palūkanos ir administravimo mokesčiai apskaičiuojamos pagal Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas normas. Kredito davėjas turi teisę reikalauti, kad kredito gavėjas papildomai sumokėtų kompensaciją už viešojo administravimo įstaigoms sumokėtus negrąžinamus mokesčius, kurie susiję su kredito gavėjo kreditingumo tikrinimu prieš išduodant kreditą pagal šią sutartį.

6.5. Kredito davėjas turi teisę vienašališkai ir nedelsiant nutraukti Sutartį ir pareikalauti sumokėti visą Kredito sumą, administravimo mokesčius, palūkanas ir kitas pagal šios sutarties ir LR teisės aktų nuostatas mokėtinas sumas LR Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsnyje ir kituose taikytinuose LR teisės aktuose nustatytais pagrindais. Pranešimas apie Sutarties nutraukimą yra pateikiamas šios Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu Kredito gavėjo el.pašto adresu ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki numatomos Sutarties nutraukimo dienos. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 5 (penkioms) dienoms po jo išsiuntimo.

6.6. Iki kol bus grąžintas visas Kreditas, administravimo mokesčiai ir palūkanos, Sutarties nutraukimas nesustabdo Kredito, administravimo mokesčių ir/ar palūkanų, kitų Sutartyje numatytų mokėjimų skaičiavimo ir nepanaikina Kredito gavėjo prievolės mokėti Kredito davėjui pagal Sutartį mokėtinas sumas. Kredito gavėjo mokėtinos sumos yra apskaičiuojamos šios Sutarties 4, 5 ir 7 skyriuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

7. Atsakomybės sąlygos ir jos taikymo tvarka

7.1. Kredito gavėjui praleidus kredito, administravimo mokesčių ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, Kredito davėjas turi teisę reikalauti mokėti 0,05% dydžio delspinigius nuo visos pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigiai nuo visos pradelstos sumokėti sumos yra skaičiuojami ne ilgiau kaip už bendrą 180 dienų laikotarpį.

7.2. Kredito gavėjui praleidus kredito, administravimo mokesčių ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1. punkte nurodytos palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos grąžinti Kredito sumos už visą pradelsimo laiką, pagal LR Vartojimo kredito įstatyme bei šioje Sutartyje nustatytas taisykles.

7.3. Jei sudarant šią Sutartį buvo taikoma Bendros kainos ar kita nuolaida (nurodyta Sutarties specialiosiose sąlygose), Kredito gavėjui praleidus Kredito, administravimo mokesčių ir/ar palūkanų (jei taikomos) mokėjimo terminą, nuolaida yra anuliuojama ir visos palūkanos ir/ar delspinigiai už naudojimąsi Kreditu yra skaičiuojami netaikant nuolaidų, Sutarties 4.1. nurodyta tvarka.

7.4. Kredito davėjas nėra laikomas atsakingu už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą bei neatsako už nuostolius, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, įskaitant ir dėl trečiųjų asmenų veiksmų, ryšio perdavimo, elektroninių duomenų mainų ir mokėjimo sistemų, tame tarpe ir internetinės bankininkystės, sutrikimų, kurie įvyko ne dėl Kredito davėjo kaltės, o tretieji asmenys, dėl kurių veiksmų įvyko Sutarties pažeidimas, yra nesusiję su Kredito davėju, ir Kredito davėjas negalėjo jų veiksmų numatyti ar jų kontroliuoti.

7.5. Vartojimo kredito davėjas prisiima riziką ir atsisako Kredito gavėjo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų reikalavimo teisės, jeigu Kredito gavėjas Vartojimo kredito suteikimo momentu buvo įtrauktas į Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų duomenų registrą.

8. Ginčų sprendimo tvarka ir sąlygos

8.1. Kredito gavėjų ginčai su Kredito davėju (ar tarpininkais) nagrinėjami Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme ir Kredito davėjo Vartojimo kredito gavėjų skundų nagrinėjimo taisyklėse nustatyta tvarka.

8.2. Kredito gavėjas, manantis, kad Kredito davėjas pažeidė jo sutartinių ar susijusių santykių teises ar teisėtus interesus, turi teisę kreiptis į teismą arba į išankstinio ginčų sprendimo ne teisme instituciją – Lietuvos banką. Vartotojo kreipimasis į Lietuvos banką neatima vartotojo teisės kreiptis į teismą.

8.3. Kredito gavėjas, manantis, kad Kredito davėjas pažeidė jo sutartinių ar susijusių santykių teises ar teisėtus interesus, ir ketinantis dėl kilusio ginčo nagrinėjimo kreiptis į Lietuvos banką, prieš kreipdamasis į Lietuvos banką privalo raštu kreiptis į Kredito davėją, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą. Rašytinis pareiškimas yra teikiamas Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu Kredito davėjo adresu. Kredito davėjas privalo išnagrinėti Kredito gavėjo kreipimąsi ir pateikti Kredito gavėjui motyvuotą atsakymą dėl jo reikalavimo ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Kredito gavėjo kreipimosi gavimo dienos. Kredito davėjas Kredito gavėjo kreipimąsi nagrinėja neatlygintinai.

8.4 Jeigu Kredito gavėjo netenkina Kredito davėjo pateiktas atsakymas į Kredito gavėjo skundą arba jeigu Kredito davėjas neatsakė į Kredito gavėjo pateiktą skundą per 14 dienų. Kredito gavėjas per vienus metus nuo kreipimosi į Kredito davėją turi teisę kreiptis su prašymu į Lietuvos banką dėl išankstinio skundų sprendimo ne teisme Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo nustatyta tvarka.

9. Asmens duomenys bei jų tvarkymo sąlygos ir tvarka

9.1. Bendrovė, vykdydama savo pareigas, užtikrina asmens duomenų saugumą. Visi Bendrovės, įskaitant tai pačiai įmonių grupei priklausančių bendrovių, darbuotojai, atstovai bei atstovų darbuotojai, kurie sužino asmens duomenų paslaptį, privalo ją saugoti net ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams. Bendrovė įgyvendina tinkamas teisines, organizacines ir technines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

9.2. Klientas sutinka, kad jam registruojantis, kreipiantis į Bendrovę dėl kredito, kitų sandorių sudarymo bei pakeitimo, taip pat Bendrovei pratęsiant su klientu sudarytas sutartis ar Bendrovei įgyvendinant toliau nurodytus tikslus (teises):

9.2.1. Bendrovė gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų 9.6. punkte išvardintus kliento duomenis asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, kredito sutarčių ir kitų sandorių sudarymo, vykdymo, kontrolės, kreditingumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos bei kitose sutartyse su Bendrove nurodytais tikslais.

9.2.2. šiais tikslais Bendrovė perduotų turimus kliento duomenis savo dukterinėms arba patronuojančioms įmonėms.

9.3. Klientas sutinka, kad asmenys, tvarkantys jo duomenis – Gyventojų registro tarnyba prie LR vidaus reikalų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU”, Valstybės įmonė Registrų centras, UAB „Creditinfo Lietuva“, Lietuvos bankas, kitų valstybinių ir žinybinių registrų valdytojai, o taip pat kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, tvarkantys ar turintys Kliento asmens duomenis, įskaitant ir duomenis apie Kliento asmenine ar bendrąja jungtine nuosavybe priklausantį turtą, pajamas ir įsipareigojimus neatsižvelgiant į tai, kieno vardu (Kliento ar jo sutuoktinio(~ės)) jie registruoti, – Kredito davėjui paprašius pateiktų jam 9.6 punkte nurodytus asmens duomenis.

9.4. Kliento pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai suprantami ir tikrinami kaip Kliento asmenine ir bendrąja jungtine nuosavybe priklausančios (šeimos) pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai, neatsižvelgiant į tai, kieno vardu (Kliento ar jo sutuoktinio(~ės)) jie registruoti. Teikdamas šį sutikimą Klientas pareiškia ir patvirtina, kad jis turi teisę teikti šį sutikimą dėl visų bendrąją jungtine nuosavybe esančio turto, pajamų ir įsipareigojimų tikrinimo, neatsižvelgiant į tai, kieno vardu (Kliento ar jo sutuoktinio(~ės)) jie registruoti. Dėl to šis sutikimas yra laikomas sutikimu tvarkyti Kliento ir jo pateiktus duomenis apie sutuoktinį(~ę), kiek tai susiję su Kliento asmeniniu ar bendrąja jungtine nuosavybe priklausančiu turtu, pajamomis ir įsipareigojimais, šiame sutikime nustatyta apimtimi ir tvarka.

9.5. Bendrovei pareikalavus, Klientas privalo pateikti atskirą rašytinį savo sutuoktinio(~ės) sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

9.6. Kredito davėjo tvarkomi asmens duomenys: vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas; asmens tapatybės dokumento duomenys; darbovietė; pareigos; elektroninio pašto adresas; gimimo data; deklaruotos bei faktinės gyvenamosios vietos adresas; namų telefono numeris; šeimyninė padėtis; telefono numeris; banko sąskaitos numeris (-iai), atvaizdas ir parašas, kredito suma, informacija apie įdarbinimus/atleidimus, vertimąsi ūkine/individualia veikla, pajamas iš jos, socialines išmokas ir pajamas, jų tipą ir šaltinius, įsiskolinimus, soc. draudimo draudėją, draudimo periodą, kompiuterio IP adresas, informacija apie turto areštus; kliento ID sistemoje; ar klientas registruotas; kliento būsena; paskutinio kredito data; kreditų skaičius ir suma; pratęsimų skaičius; pateiktų paraiškų skaičius; pavėluotai padengtų ir dabartinis pradelstų kreditų skaičius ir suma; dabartinių įsipareigojimų suma; kreditų grąžinimo data; kredito reitingas; palūkanų norma; kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydis; kreditorių pavadinimai ir adresai; kiti duomenys apie finansinių įsipareigojimų vykdymą bei duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą; ieškomų asmenų registro informacija, negaliojančių dokumentų registro informacija, duomenys apie neveiksnumą ar veiksnumo apribojimą ir kiti kliento pateikti bei registraciją patvirtinančiame bankiniame pavedime nurodyti duomenys; kita su išvardytais duomenimis susijusi informacija bei informacija, kurią pateikia kredito gavėjas, reikalinga atlikti jo kreditingumo vertinimą. 9.6. punkte nurodyti duomenys yra tvarkomi sutarties vykdymo, kreditingumo vertinimo, įsiskolinimo valdymo, taikomos teisinės prievolės įvykdymo bei teisėto intereso tikslais. Duomenis prašoma pateikti ir jie yra saugomi remiantis LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, 2013 m. kovo 19 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-62 patvirtintais Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatais, LR Finansų įstaigų įstatymu ir jų pakeitimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atitinkamų duomenų saugojimo terminus.

9.7. Klientas sutinka ir neprieštarauja, kad jo asmens duomenys, nurodyti 9.5. p., būtų tvarkomi (saugomi) Bendrovės duomenų tvarkytojų (jiems suteiktų teisių apimtyje) – UAB „EGROUP EU“.

9.8. Bendrovė turi teisę, nepažeidžiant asmens interesų ir teisės aktų reikalavimų, Kliento asmens duomenis, išskyrus duomenis apie veiksnumą ir/ar jo apribojimus, kreditingumo vertinimo ir įsiskolinimų valdymo tikslais perduoti EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU ”, UAB „eVekselis“, UAB „EVP International“, UAB „Creditinfo Lietuva“, PRDB (Paskolų rizikos duomenų bazei), kurios duomenų valdytojas ir tvarkytojas yra Lietuvos bankas , Lietuvoje veiklą vykdantys antstoliams ir bankams, taip pat, prieš tai informavęs klientą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kitų jungtinių skolininkų duomenų tvarkytojams, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms ir organizacijoms, skolų valdymo įmonėms ir kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.

9.9. Klientui neįvykdžius kredito sutartyje nustatytų prievolių, Bendrovė turi teisę, nepažeidžiant asmens interesų ir teisės aktų reikalavimų, Kliento asmens duomenis, išskyrus duomenis apie veiksnumą ir/ar jo apribojimus, asmens kreditingumo vertinimo ir įsiskolinimų valdymo tikslais teikti UAB „Creditinfo Lietuva“, taip pat, prieš tai informavęs Klientą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kitų jungtinių skolininkų duomenų tvarkytojams, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms ir organizacijoms, skolų valdymo įmonėms ir kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.

9.10. Bendrovė Klientui delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, teikia informaciją apie Kliento tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131). Kreditų biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) Jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali įtakoti Jūsų galimybę sudaryti sandorius. Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į kreditų biurą. Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus, savybių įvertinimą automatiniu būdu (profiliavimą), daugiau sužinosite www.manocreditinfo.lt. Jei Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt arba anksčiau nurodytu telefonu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.

9.11. Klientas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad:

9.11.1 pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba kreipdamasis elektroninias kanalais, kai yra galimybė jį identifikuoti, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams perduodami ir buvo perduoti per paskutinius 1 (vienerius) metus. Neatlygintinai tokius duomenis Bendrovė teikia klientui kartą per kalendorinius metus Informacija yra teikiama nemokamai, išskyrus atvejį, kai duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Bendrovė gali: a) imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdamas į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas; arba b) gali atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

9.11.2. pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba kreipdamasis elektroninias kanalais, kai yra galimybė jį identifikuoti, turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu klientas susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Tuo atveju, jeigu klientas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turi teisę raštu reikalauti Bendrovės nedelsiant sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Jeigu įgyvendinus šiuos kliento prašymus tinkamas vartojimo kredito sutarties vykdymas tampa neįmanomas, t.y. nesant pakankamų identifikacinių duomenų apie klientą, Bendrovė turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukti vartojimo kredito sutartį.

9.11.3. turi teisę sutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, ir pareiškia, jog supranta, kad iš kitų kredito įstaigų ar finansų įmonių, Gyventojų registro tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU”, UAB „Creditinfo Lietuva“, Valstybės įmonės Registrų centras, PRDB (Paskolų rizikos duomenų bazės), kurios duomenų tvarkytas – Lietuvos bankas, NASIS (Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo), kurios duomenų tvarkytas – Lietuvos bankas gauti duomenys nebus panaudoti tiesioginės rinkodaros tikslais. Klientas gali bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.

9.11.4 turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Klientas gali atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis šiais būdais: atlikti 0,01 EUR mokėjimą iš asmeninės banko sąskaitos ir mokėjimo paskirtyje nurodyti: „Atšaukiu sutikimą [vardas, pavardė, asmens kodas]“; parašyti elektroniniu paštu info@eurokreditas.lt iš www.eurokreditas.lt sistemoje registruoto elektroninio pašto adreso ir nurodyti, kad pageidauja atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui, bei duomenų tvarkymui remiantis teisiniu pagrindu, o galimybė prisijungti prie sistemos panaikinama tik pilnai įvykdžius įsipareigojimus pagal sutartis, jei klientas yra jas sudaręs su Bendrove. Nesant nepadengtų įsipareigojimų pagal sutartis, Kliento prieiga prie sistemos panaikinama per 3 darbo dienas nuo to laiko, kai klientas atšaukia sutikimą.

9.11.5. pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba kreipdamasis elektroninias kanalais, kai yra galimybė jį identifikuoti, turi teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“). Klientas turi teisę reikalauti, kad Bendrovė nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis, o Bendrovė yra įpareigota nepagrįstai nedelsdama ištrinti asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Klientas atšaukia sutikimą, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; Klientas nesutinka su duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis; asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Sąjungos arba valstybės narės teisėje, kuri taikoma duomenų valdytojui, nustatytos teisinės prievolės; asmens duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste.

9.11.6. pateikdamas bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba kreipdamasis elektroninias kanalais, kai yra galimybė jį identifikuoti, turi teisę reikalauti, kad Bendrovė apribotų duomenų tvarkymą kai taikomas vienas iš šių atvejų: Klientas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Bendrovė gali patikrinti asmens duomenų tikslumą; b) asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Klientas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą; c) Bendrovei nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Klientui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; arba Klientas paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už Kliento priežastis. Kai duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius asmens duomenis galima tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Kliento sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl svarbaus Sąjungos arba valstybės narės viešojo intereso priežasčių. Klientą, kuris pasiekė, kad būtų apribotas duomenų tvarkymas, Bendrovė informuoja prieš panaikinant apribojimą tvarkyti duomenis.

9.11.7. turi teisę į duomenų perkeliamumą. Pateikdamas bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba kreipdamasis elektroninias kanalais, kai yra galimybė jį identifikuoti, Klientas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai: duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba sutartimi; ir duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Ši teisė negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms.

9.11.8. pateikdamas teisiškai pagrįstus prieštaravimus, turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam perduodami asmens duomenys.

9.12. Bendrovė nepagrįstai nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia duomenų subjektui informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą, įgyvendinant 9.11. punkte nurodytas Kliento teises. Tas laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

9.13. Klientas sutinka, kad Bendrovė įrašytų kliento ir Bendrovės, o taip pat Bendrovės ir trečiųjų asmenų, iš kurių renkami kliento asmens duomenys telefoninius ir vaizdo pokalbius, kurių įrašai būtų naudojami tapatybės nustatymo, vartojimo kredito sutarties sudarymo, jos vykdymo ir kitoms susijusioms aplinkybėms patvirtinti.

9.14. Šio sutikimo 4 dalies nuostatos yra perkeliamos į vartojimo kredito sutartis. Patvirtindamas šį sutikimą, klientas individualiai patvirtina ir atitinkamas sutarčių nuostatas. Esant prieštaravimams tarp šių dokumentų, pirmenybė yra teikiama individualiose vartojimo kredito sutartyse esančioms nuostatoms.

9.15. Klientas, manydamas, kad jo asmens duomenų tvarkymas neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir Bendrovė pažeidė jo teises bei teisėtus interesus turi teisę kreiptis į Valstybinės duomenų apsaugos inspekciją (elektroninio pašto adresas - ada@ada.lt) arba savo teises ginti kreipiantis į teismą.

10. Konfidencialumas

10.1. Kredito davėjas patvirtina, kad bet kokia informacija apie Kredito gavėją, susijusi su Sutartimi, yra laikoma konfidencialia. Kredito davėjas įsipareigoja deramai ir rūpestingai sekti, kad Kredito gavėjo konfidenciali informacija nepatektų trečiųjų asmenų žinion, išskyrus 9.6 p. išvardintus trečiuosius asmenis. Kredito gavėjas privalo naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis bei įrenginiais.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Sutartis įsigalioja nuo šios Sutarties išsiuntimo Kredito gavėjui šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir galioja iki pilno Kredito gavėjo įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

11.2. Ši Sutartis gali būti pakeista ir/ar papildyta tik atskiru šalių susitarimu, išskyrus atvejus, kuomet Sutarties pakeitimas ir/ar papildymas yra būtinas pagal LR teisės aktus; Kredito davėjo veiklą prižiūrinčių institucijų tiesiogiai ar netiesiogiai gautus nurodymus; kai tai būtina keičiant Kredito teikimo technologinius sprendinius ar esant kitam pakankamam pagrindui, jei tokie pakeitimai neblogina Kredito gavėjo teisinės padėties. Tokio pobūdžio Sutarties pakeitimai gali būti daromi vienašališkai Kredito davėjo, tačiau nesutinkantis su pakeitimais Kredito gavėjas turi teisę atsisakyti šios sutarties 6 skyriuje nurodyta tvarka ir terminais.

11.3. Kredito davėjas turi teisę šios sutarties vykdymui ir visoms ir/ar daliai šioje sutartyje nurodytų funkcijų, teisių bei įsipareigojimų vykdymui savo nuožiūra pasitelkti bet kokius trečiuosius asmenis, įskaitant, bet neapsiribojant kredito davėjo grupės įmones, turinčius teisę šios sutarties vykdymo tikslais administruoti kredito gavėjo ir kredito davėjo mokėjimus, įskaitant piniginių lėšų surinkimą bei išmokėjimą iš depozitinės sąskaitos, valdomos pagal teisės aktuose nustatytas patikėjimo teisiniams santykiams taikomas nuostatas, šioje sutartyje nustatyta tvarka rinkti, apdoroti ir/ar naudoti kredito gavėjo asmens duomenis, ir/ar atlikti bet kokius kitus veiksmus ir funkcijas, kurios kredito davėjo sprendimu yra perduodamos tretiesiems asmenims (įskaitant, bet neapsiribojant kredito davėjo grupės įmones).

11.4. Visi kredito gavėjo pranešimai ar prašymai vykdant šią sutartį gali būti pateikti kredito davėjui registruotu laišku ar elektroniniu paštu kredito davėjo adresais, nurodytais specialiosiose sąlygose. Kredito davėjas visus pranešimus ar prašymus teikia kredito gavėjui siųsdamas juos trumpąja tekstine žinute (SMS), elektroniniu paštu, skambindamas į kredito davėjo duomenų bazėje registruotą kredito gavėjo mobiliojo telefono numerį ir/arba pateikdamas pranešimą individualioje kredito gavėjo paskyroje.

11. 5. Kredito gavėjas negali perleisti savo įsipareigojimų pagal šią sutartį be išankstinio rašytinio kredito davėjo sutikimo.

11.6. Kredito davėjas turi teisę perleisti reikalavimo teises pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims be kredito gavėjo sutikimo.

11.7. Šalys įsipareigoja į visus klausimus atsakyti operatyviai (ne vėliau kaip per 7 dienas), išsamiai ir tiksliai.

11.8. Kredito davėjas yra įtrauktas į vartojimo kredito davėjų sąrašą. Kredito davėjo veiklą prižiūri Lietuvos bankas, kurio adresas (korespondencijai) - Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, Lietuva.

Eurokreditas.lt skolina tik įvertinęs mokumą. Prieš teikiant paskolos paraišką, įvertinkite savo finansines galimybes, ar sugebėsite grąžinti paskolą laiku, ar naujai paimta paskola neturės neigiamos įtakos Jūsų finansinei būklei. Paskolos grąžinimo termino limitas yra nustatomas Paskolos davėjo kiekvienam Paskolos gavėjui individualiai, atsižvelgiant į Paskolos gavėjo mokumo vertinimo rezultatus, paimtų ir tinkamai grąžintų Paskolų skaičių, prievolių pagal šią ir kitas sutartis vykdymo duomenis ir kitas aplinkybes. Sutartis galioja iki pilno paskolos gavėjo įsipareigojimų pagal Vartojimo kredito sutartį įvykdymo.