Atėjo laikas džiaugtis pigesniais kreditais!
Paskolos be užstato nuo 100 iki 3000 eurų

Sutartis

VARTOJIMO KREDITO SUTARTIS Nr.

BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Sutarties esmė

1.1. Šia Vartojimo kredito sutartimi, kurią sudaro Kredito gavėjo pateikta mokumo deklaracija bei specialiosios ir bendrosios sąlygos kartu su visais papildymais ar pakeitimais (toliau – Sutartimi), šalys – Sutarties specialiosiose sąlygose nurodyti Kredito davėjas ir Kredito gavėjas, susitaria dėl vartojimo kredito teikimo tvarkos ir sąlygų.

1.2. Kredito gavėjas šią Sutartį sudaro siekdamas gauti vartojimo kreditą nuotoliniu būdu, per itin trumpą laiką ir atliekant kuo mažiau veiksmų (toliau – Kreditą).

1.3. Kredito dydis, o taip pat Kredito terminas, nurodyti šios Sutarties specialiosiose sąlygose, yra nustatomi pagal Kredito gavėjo pageidavimus, pateiktus iki šios Sutarties sudarymo, jei jie neviršija Kredito davėjo nustatytų ir https://www.eurokreditas.lt/ bei kituose šaltiniuose paskelbtų minimalių ir maksimalių ribų, o taip pat atsižvelgiant į mokumo vertinimo rezultatus.

1.4. Esmine šios Sutarties sąlyga Kredito davėjas laiko Kredito gavėjo patvirtinimus, kad:

1.4.1. Kredito gavėjo pateikti duomenys bei patvirtinimai yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Bendrovė neatsako tais atvejais, kai vartojimo kredito gavėjas pateikia vartojimo kredito davėjui klaidingą informaciją, arba nutyli informaciją, kuri turėjo esminės įtakos vartojimo kredito gavėjo mokumo vertinimui. Ši Vartojimo kredito sutartis sudaryta tarp Kredito gavėjo ir Kredito davėjo yra asmeninė Kredito gavėjo sutartis. Kredito gavėjas patvirtina, kad pagal šią Sutartį gauta paskola skirta asmeniniams Kredito gavėjo poreikiams tenkinti. Kredito gavėjo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo atveju, vartojimo Kredito davėjas apriboja savo teisę skolą išieškoti iš Kredito gavėjo sutuoktinio turto ar jo dalies.

1.4.2. Kredito gavėjas įdėmiai ir atidžiai perskaitė https://www.eurokreditas.lt/ paskelbtą Standartinę informaciją apie vartojimo kreditą (toliau – Standartinė informacija) iki šios Sutarties sudarymo momento;

1.4.3. Kredito gavėjas iki šios Sutarties sudarymo momento įdėmiai ir atidžiai perskaitė, suprato ir sutiko su https://www.eurokreditas.lt/ paskelbtu sutikimu tvarkyti asmens duomenis naudojantis www.eurokreditas.lt sistema, kurio 2 ir 3 dalyje yra pateiktos išsamios sistemos naudojimo taisyklės (toliau – Sutikimas);

1.4.4. Kredito gavėjas sutinka ir leidžia Kredito davėjui šios Sutarties 9 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis arba aktyviai veikiant Kredito gavėjui atskirai nustatyta kita tvarka ir sąlygomis, tvarkyti jo asmens duomenis;

1.4.5. Kredito gavėjas įdėmiai ir atidžiai perskaitė Sutarties sąlygas, jas supranta, o atlikdamas šioje Sutartyje nurodytus veiksmus aiškiai pareiškia, jog su Sutarties sąlygomis sutinka laisva valia, supranta savo pareigas bei įsipareigoja jas vykdyti;

1.4.6. Kredito gavėjas turėjo galimybę konsultuotis su nepriklausomais teisės ir finansų patarėjais dėl Sutarties sudarymo joje numatytomis sąlygomis, o sprendimas sudaryti Sutartį yra priimtas racionaliai, apgalvotai ir atsakingai;

1.4.7. Kredito gavėjas yra pajėgus prisiimti konkretų, šioje sutartyje nustatytą, finansinį įsipareigojimą, kurį kartu su jau turimais finansiniais įsipareigojimais Kredito gavėjas yra pajėgus įvykdyti;

1.4.8. Kredito gavėjas yra mokus ir nėra jokių kitų aplinkybių, kurios galėtų neigiamai paveikti jo mokumą;

1.4.9. Kredito gavėjas šios sutarties sudarymo metu yra Lietuvos Respublikoje nuolatos gyvenantis veiksnus ir teisnus fizinis asmuo, kuris Sutarties sudarymo metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų;

1.4.10. Kredito gavėjo Sutartimi prisiimti įsipareigojimai nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų, neprieštarauja jokioms teisės akto nuostatoms, sandorio, kurio šalimi yra Kredito gavėjas, sąlygoms, jokiam teismo, arbitražo ar kito kompetentingo organo sprendimui, kuris taikytinas Kredito gavėjui, o ši sutartis yra sudaryta gavus sutuoktinio ar kitus teisės aktų reikalaujamus sutikimus ar leidimus;

1.4.11. Kredito gavėjas supranta, jog palūkanų norma yra nustatyta atsižvelgiant į Kredito davėjo prisiimamą didelę riziką skolinant nuotoliniu, iš dalies automatizuotu ir itin greitu būdu, nereikalaujant jokio prievolių vykdymo užtikrinimo, o taip pat į santykinai dideles išlaidas priverstine tvarka išieškant nedideles pinigų sumas.

1.5. Visi Sutartyje neaptarti klausimai yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Sutikimu, tinklalapyje https://www.eurokreditas.lt/ pateiktais nurodymais ir/ar paaiškinimais bei įprastine vartojimo kredito teikimo nuotoliniu būdu per itin trumpą laiką praktika.

2. Kredito lėšų išmokėjimo sąlygos ir tvarka

2.1. Teisę prašyti ir gauti Kreditą turi asmuo, atitinkantis šios sutarties 1.4.9. p. Kredito gavėjui keliamus reikalavimus ir kurie yra Sutikime nustatyta tvarka ir sąlygomis įregistruoti Kredito davėjo valdomoje duomenų bazėje.

2.2. Kreditui gauti Kredito gavėjas privalo šioje Sutartyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka bei sąlygomis tinkamai pateikti paraišką (prašymą). Paraišką sudaro https://www.eurokreditas.lt/ patalpinta mokumo deklaracija ir prašymas kreditui gauti (toliau bendrai – Paraiška) ir kiti dokumentai.

2.3. Paraišką Kredito gavėjas gali teikti tik jeigu teikiant Paraišką ir sudarant Sutartį Kedito gavėjo vidutinės įmokos, apskaičiuojamos padalijus visų Kredito grąžinimo ir palūkanų sumą iš kredito trukmės, pagal visus įsipareigojimus finansų įstaigoms, dydis sudaro ne daugiau kaip 40 proc. Kredito gavėjo tvarių pajamų, arba jeigu Kredito yra prašoma esant svarbioms priežastims, kurios pagal LR teisės aktus leistų nukrypti nuo 40 proc. ribos.

2.4. Paraiška Kreditui gauti gali būti teikiama tik iš anksto susipažinus su Standartine informacija, kuri yra pateikiama https://www.eurokreditas.lt/. Pateikdamas Paraišką Kredito gavėjas patvirtina, jog įdėmiai ir atidžiai perskaitė Standartinę informaciją iki Paraiškos pateikimo ir ją suprato. Paraiška kreditui gauti gali būti teikiama elektroniniu būdu užpildant ir pateikiant sistemoje https://www.eurokreditas.lt/esančią Paraišką;

2.5. Šalys susitaria, jog Paraiškos pateikimo metu Kredito gavėjo atlikti veiksmai ir nurodyti duomenys (kuriuos patvirtina SMS žinutės išklotinė ir/arba sistemos duomenų bazės išrašas apie Kredito gavėjo veiksmus jo paskyroje sistemoje), yra laikomi Kredito gavėjo parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, o Paraiška ir jos pagrindu sudaryta Vartojimo kredito sutartis, pagal kurią Kredito gavėjui yra pervedama Kredito suma, yra prilyginama dokumentui, sudarytam rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Kredito gavėjo parašu kiekviename jo lape.

2.6. Gavęs Paraišką, vadovaudamasis Kredito davėjo taikoma mokumo vertinimo ir atsakingo skolinimo taisyklėse tvarka, Kredito davėjas įvertina Kredito gavėjo mokumą, kitas svarbias aplinkybes ir priima sprendimą dėl Vartojimo kredito sutarties sudarymo su Kredito gavėju. Jei Paraiška yra atmetama dėl mokumo patikrinimo metu gautų rezultatų, Kredito davėjas apie tai informuoja Kredito gavėją ir nurodo informaciją apie duomenų bazę, kurios duomenimis kredito paraiška buvo atmesta.

2.7. Kredito dydis, o taip pat Kredito terminas yra nustatomi pagal Kredito gavėjo pageidavimus, pateiktus Paraiškoje, jei jie neviršija Kredito davėjo nustatytų ir https://www.eurokreditas.lt/ bei kituose šaltiniuose paskelbtų minimalių ir maksimalių ribų, o taip pat atsižvelgiant į mokumo vertinimo rezultatus.

2.8. Atsižvelgdamas į Kredito gavėjo mokumo vertinimo rezultatus, paimtų ir tinkamai grąžintų Kreditų skaičių, prievolių pagal šią ir kitas sutartis vykdymo duomenis ir kitas aplinkybes, Kredito davėjas nustato Kredito sumos ir termino limitą Kredito gavėjui. Kredito limitas gali būti padidintas arba sumažintas Kredito davėjo vienašaliu sprendimu.

2.9. Kredito davėjas turi teisę atsisakyti svarstyti Kredito gavėjo pateiktą Paraišką, jeigu Kredito gavėjas yra pažeidęs bet kurią šios Sutarties nuostatą ar anksčiau su Kredito davėjo sudarytų kitų sandorių sąlygas.

2.10. Kredito davėjas apie priimtą sprendimą suteikti/nesuteikti kreditą informuoja Kredito gavėją siųsdamas pranešimą trumpąja tekstine žinute (SMS), elektroniniu paštu, skambindamas į Kredito gavėjo nurodytą mobiliojo telefono numerį ir/arba pateikdamas pranešimą individualioje Kredito gavėjo paskyroje sistemoje.

2.11. Nusprendus suteikti kreditą, sistema paruošia Vartojimo kredito sutartį su unikaliu jos identifikaciniu numeriu ir išsiunčia ją sistemos duomenų bazėje registruotu Kredito gavėjo elektroninio pašto adresu.

2.12. Komisinius ir kitokio pobūdžio mokesčius kredito įstaigai už kredito sumos įskaitymą į Kredito gavėjo banko sąskaitą (jei tokių būtų) sumoka Kredito gavėjas.

3. Kredito grąžinimo sąlygos ir tvarka

3.1. Kredito gavėjas grąžina Kredito sumą bei sumoka palūkanas vienu mokėjimu pasibaigus Kredito grąžinimo terminui, pagal šios Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytą Kredito grąžinimo grafiką. Kredito grąžinimo grafiką galima rasti šios Sutarties specialiosiose sąlygose, tinklalapyje https://www.eurokreditas.lt/ asmeninėje paskyroje.

3.2. Pranešimas, su informacija apie įmokos mokėjimą pagal grafiką, išsiunčiamas Kredito davėjo duomenų bazėje registruotu Kredito gavėjo elektroninio pašto adresu prieš 2 dienas iki įmokos mokėjimo pagal grafiką termino pabaigos ir pakartotinai – Kredito termino pabaigos dieną.

3.3. Norėdamas grąžinti Kreditą ar jo dalį prieš Sutartyje nustatyto Kredito termino pabaigą Kredito gavėjas privalo prieš 2 (dvi) darbo dienas nuo planuojamo išankstinio Kredito ar jo dalies grąžinimo raštu elektroniniu paštu ir/arba paprastu paštu registruotu laišku informuoti Kredito davėją apie planuojamą išankstinį grąžinimą ir planuojamą prieš terminą grąžinti Kredito sumą ir dieną, kurią planuoja sumokėti anksčiau termino grąžinamą Kreditą (jo dalį) ir kartu su juo pagal Sutartį mokėtinas sumas.

3.4. Kredito davėjas, gavęs tokį Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.3 punkte nurodytą Kredito gavėjo pranešimą, per 2 (dvi) darbo dienas informuoja Kredito gavėją apie kartu su prieš Kredito grąžinimo terminą grąžinamą Kreditą (jo dalį) priskaičiuotų ir mokėtinų palūkanų ir kitų Bendrąją vartojimo kredito kainą sudarančių mokesčių sumą.

3.5. Šios sutarties 3.3. p. numatyta kredito gavėjo teisė yra įgyvendinama šios sutarties 9.6 p. nustatytais būdais pateikiant kredito davėjui pareiškimą, nurodant šios sutarties numerį, sutarties specialiosiose sąlygose numatytą kredito grąžinimo datą, o taip pat datą, kada buvo grąžintas visas kreditas, administravimo mokesčiai ir palūkanos. Kredito davėjas pareiškia, kad už išankstinį grąžinimą kompensacijos iš kredito gavėjo nereikalaus, nebent grąžinamas vartojimo kreditas ar jo dalis viršija 2.320 eurų per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį. Jei anksčiau nustatyto termino grąžinamas vartojimo kreditas ar jo dalis viršija 2.320 eurų per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį, kredito davėjas turi teisę reikalauti šios sutarties specialiosiose sąlygose nustatytos kompensacijos. Visais atvejais kompensacija, atsižvelgiant į Vartojimo kredito įstatymo 17 straipsnio nuostatas, kredito davėjui neviršys palūkanų sumos, kurią kredito gavėjas būtų sumokėjęs, jeigu kreditą grąžintų šios sutarties nurodytu laiku.

3.6. Šalys susitaria, kad jeigu Kredito gavėjas Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.3 punkte nurodytame pranešime Kredito davėjui nurodytu laiku Kredito (jo dalies) negrąžina ir nesumoka priskaičiuotų palūkanų ir kitų Bendrą vartojimo kredito kainą sudarančių mokesčių sumų, laikoma, kad Kredito gavėjas ketina grąžinti Kreditą bei sumokėti Bendrą vartojimo kredito kainą Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytą Kredito grąžinimo dieną.

3.7. Kredito gavėjo mokėjimo prievolė yra laikoma įvykdyta tuo momentu, kai mokama suma yra įskaitoma bet kurioje iš Kredito davėjo sąskaitų banke. Kredito gavėjas mokėjimo pavedimo paskirtyje privalo aiškiai nurodyti mokėjimo paskirtį. Jei Kredito gavėjas yra gavęs vieną Kreditą, mokėjimo paskirtyje turi būti nurodytas Kredito gavėjo asmens kodas, o jei Kredito gavėjas yra gavęs kelis Kreditus, mokėjimo paskirtyje turi būti nurodytas Kredito gavėjo asmens kodas ir Kredito, už kurį yra mokama, unikalus numeris. Nenurodžius arba neaiškiai nurodžius mokėjimo paskirtį, Kredito davėjas mokėjimą įskaito atsižvelgdamas į mokamą sumą, mokėjimo laiką ir kitas aplinkybes, pagal kurias galima nustatyti Kredito gavėjo valią. Esant suteiktiems keliems Kreditams, mokėjimas yra užskaitomas kaip mokėjimas už anksčiausiai suteiktą Kreditą.

3.8. Visi Kredito gavėjo mokėjimai yra užskaitomi tokiu eiliškumu: (i) pradelstų mokėjimų išieškojimo išlaidos (būtinosios vykdymo išlaidos, žyminis mokestis, kitos notarų ar antstolių rinkliavos, patirtos bylinėjimosi išlaidos), (ii) Bendra kaina (palūkanos), (iii) Kredito suma, (iv) netesybos ir procesinės palūkanos.

3.9. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį yra atliekami eurais, pervedant į vieną iš Specialiosiose sąlygose Kredito davėjo nurodytų banko sąskaitų.

3.10. Kredito davėjo sutikimu, Kredito gavėjas gali grąžinti Kreditą, palūkanas ir sumokėti kitas pagal šią sutartį mokėtinas sumas išduodamas paprastąjį neprotestuotiną vekselį tokia tvarka ir sąlygomis:

3.10.1. Kredito gavėjo paskyroje tinklalapyje https://www.eurokreditas.lt paspaudus mygtuką „Pasirašyti evekselį“, po kurio vekselio išrašymui būtini Kredito gavėjo duomenys saugiais kanalais yra perduodami UAB „eVekselis.lt“ .

3.10.2. Gavusi vekselio išrašymui būtinus duomenis, UAB „eVekselis.lt“ suformuoja paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuris yra pateikiamas Kredito gavėjui patikrinti ir išsiunčia Kredito davėjo duomenų bazėje registruoto Kredito gavėjo mobiliojo telefono numeriu tekstinę žinutę (SMS) su unikaliu vekselio patvirtinimo kodu.

3.10.3. Kredito gavėjui patikrinus UAB „eVekselis.lt“ suformuotą paprastąjį neprotestuotiną vekselį ir sutinkant su jo sąlygomis, Kredito gavėjas gali patvirtinti šį vekselį įvesdamas 3.13.2. p. nustatyta tvarka gautą patvirtinimo kodą į specialų lauką ir paspausdamas mygtuką „Pasirašyti vekselį“.

3.10.4. Kredito gavėjo tinkamai pasirašytas paprastasis neprotestuotinas vekselis yra išsiunčiamas Kredito davėjo duomenų bazėje registruotu Kredito gavėjo elektroninio pašto adresu, o Kredito gavėjo pagal šią sutartį mokėtinos sumos yra laikomos apmokėtomis vekselio suma.

3.10.5. Šalys susitaria, jog Kredito gavėjo 3.13.1. ir 3.13.3. punkte atlikti veiksmai (kuriuos patvirtina Kredito davėjo ir UAB „eVekselis.lt“ duomenų bazės išrašas apie Kredito gavėjo veiksmus jo paskyroje https://www.eurokreditas.lt bei tinklalapyje https://www.evekselis.lt) yra laikomi Kredito gavėjo parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, o šiais veiksmais patvirtintas paprastasis neprotestuotinas vekselis yra laikomas dokumentu, sudarytu rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir paprastasis neprotestuotinas vekselis, patvirtintas Kredito gavėjo parašu.

3.10.6. Šalys patvirtina, jog pagal šios sutarties 3.13.1. – 3.13.5. p. nustatyta tvarka išduotas vekselis yra laikomas Kredito davėjo kaip svetimas turtas užtikrinimo tikslu, t.y. vekselis ir pagal jį gauti apmokėjimai gali būti naudojami tik kaip prievolių pagal šią sutartį užtikrinimo priemonė.

3.11. Bendra Kredito gavėjo prievolių suma pagal šią sutartį ir išduotą vekselį jokiais atvejais negali būti didesnė negu gauto ir negrąžinto kredito (su priskaičiuotomis palūkanomis ir/ar netesybomis) suma.

3.12. Kredito davėjas turi teisę pateikti Kredito gavėjo vekselį apmokėjimui tik tuo atveju, jei Kredito gavėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią sutartį. Kredito davėjas turi teisę reikalauti apmokėjimo pagal vekselį tik ta apimtimi, kiek yra neįvykdytos Kredito gavėjo prievolės pagal šią sutartį

3.13. Kredito gavėjo apmokėjimas pagal pateiktą vekselį yra laikomas apmokėjimu ir pagal šią sutartį ir atvirkščiai – apmokėjimas pagal šią sutartį reiškia ir apmokėjimą pagal pateiktą vykdyti vekselį.

3.14. Kredito gavėjui sumokėjus didesnę pinigų sumą negu privaloma mokėti pagal šios Sutarties nuostatas, ši permoka Kredito gavėjo rašytiniu prašymu yra grąžinama į Kredito gavėjo prašyme nurodytą banko sąskaitą arba panaudojama kitu, Kredito gavėjo nurodytu, būdu. Kredito gavėjui suteikus naują Kreditą, permokėtos sumos Kredito gavėjo rašytiniu pareiškimu, pateikiamu šios Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu Kredito davėjo adresu, arba Kredito davėjo sprendimu yra įskaitomos į Kredito gavėjo mokėtinas sumas. Pranešimas apie įskaitymą yra pateikiamas atskirai šios Sutarties 3.8 punkte nustatyta tvarka.

3.15. Kredito davėjas turi teisę atsisakyti grąžinti permoką ir nukreipti permokos sumą kredito gavėjo pradelstų įsipareigojimų pagal kitas tarp Šalių sudarytas sutartis dengimui, jei tokių būtų.

3.16. Iki Kredito gavėjo rašytinio pareiškimo gavimo ar įskaitymo pagal šios Sutarties 3.17 punktą dienos, Kredito gavėjo permokos suma yra saugoma Kredito davėjo sąskaitoje. Už permokos administravimo ir saugojimo paslaugas Kredito davėjas turi teisę reikalauti iš Kredito gavėjo 0,03 € per dieną mokestį, kuris yra be atskiro pranešimo išskaitomas iš Kredito gavėjo permokos sumos, tačiau visais atvejais šis mokestis negali būti didesnis nei permokos suma.

3.17. Kredito davėjo išlaidos, patiriamos dėl kredito įstaigų taikomų mokesčių vykdant Kredito gavėjo nurodymus dėl permokų grąžinimo, yra apmokamos išskaitant jas iš permokos sumos. Tuo atveju, jei permokos suma yra mažesnė nei atitinkamos kredito įstaigos taikomi mokesčiai, Kredito davėjas turi teisę pareikalauti iš anksto apmokėti šias išlaidas.

4. Palūkanų normos apskaičiavimo bei taikymo sąlygos ir tvarka

4.1. Už naudojimąsi Kreditu, Kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas, kurių procentinė išraiška yra pateikiama šios Sutarties specialiosiose sąlygose.

4.2. Palūkanos yra apskaičiuojamos nuo Kredito gavėjo pateiktoje Paraiškoje nurodytų ir į Sutarties specialiąsias sąlygas perkeltų duomenų apie Kredito gavėjo pageidaujamą gauti Kredito sumą ir Kredito terminą.

4.3.Palūkanos ir administravimo mokestis yra apskaičiuoti ir Sutarties specialiosiose sąlygose nurodomi darant prielaidą, jog Kredito gavėjas grąžins Kreditą , administravimo mokestį ir palūkanas Kredito mokėjimo grafike nurodytu laiku ir tvarka.

4.4. Palūkanos ir administracinis mokestis skaičiuojamos nuo Kredito išmokėjimo Kredito gavėjui dienos (imtinai) iki dienos, kuomet visas Kreditas yra faktiškai sugrąžinamas Kredito davėjui.

5. Bendros normos, sumos ir kainos apskaičiavimo sąlygos ir tvarka

5.1. Bendra Kredito kainos metinė norma (toliau – Bendra norma) yra apskaičiuojama ir nurodoma vadovaujantis Lietuvos banko 2012 m. lapkričio 29 d. nutarime Nr. 03-245 „Dėl Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės Žinios, 2012, Nr. 140-7230 nustatyta tvarka ir sąlygomis, vadovaujantis tik privalomomis prielaidomis.

5.2. Bendra Kredito gavėjo mokama suma (toliau – Bendra suma) yra apskaičiuojama sudedant bendrą vartojimo Kredito kainą su Kredito suma, nurodyta Kredito gavėjo pateiktoje Paraiškoje ir perkelta į Sutarties specialiąsias sąlygas.

5.3. Bendra vartojimo Kredito kaina (toliau – Bendra kaina) yra lygi pagal šios Sutarties nuostatas apskaičiuotoms palūkanoms. Ši kaina apskaičiuojama ir nurodoma tik pagal Paraišką suteikiamo Kredito atžvilgiu ir neapima jokių išlaidų, susijusių su Kredito davėjo iki tol Kredito gavėjui suteiktais Kreditais ar ateityje suteikiamais Kreditais bei jų grąžinimo laikotarpio pratęsimais, jei tokių būtų.

5.4. Kredito davėjo išlaidos, kurias jis patiria siekdamas apginti, išsaugoti ir/ar įgyvendinti savo pažeistas teises pagal Sutartį (įskaitant bet neapsiribojant priminimo žinučių ir laiškų Kredito gavėjui siuntimo išlaidos, išlaidos trečiųjų asmenų paslaugoms, bylinėjimosi ir išieškojimo išlaidos), kurios nėra žinomos Kredito davėjui iš anksto, nėra įskaičiuojamos į Bendrą kainą ir, jei Kredito davėjas patiria šias išlaidas, turi būti atlyginamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.5. Kredito gavėjo išlaidos, kurias jis patiria dėl mokesčių, taikomų kredito įstaigų, priimančių ir/ar vykdančių atitinkamus Kredito gavėjo pagal šią Sutartį atliekamus mokėjimus, nėra įskaičiuojamos į Bendrą kainą.

5.6. Bendra norma ir Bendra suma yra apskaičiuojamos nuo Kredito gavėjo pateiktoje Paraiškoje nurodytų ir į Sutarties specialiąsias sąlygas perkeltų duomenų apie Kredito sumą ir Kredito terminą. Bendra norma ir Bendra suma yra apskaičiuojamos darant prielaidą, jog Kredito gavėjas grąžins Kreditą ir palūkanas vienu mokėjimu pasibaigus grąžinimo terminui.

6. Sutarties atsisakymo ir nutraukimo sąlygos ir tvarka

6.1. Kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, gali atsisakyti Sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos arba, nuo Vartojimo kredito įstatymo 15 straipsnio 1 d. 2 p. nurodytos dienos, jei ta diena yra vėlesnė už Sutarties sudarymo dieną. Kredito gavėjo pasirašytas pranešimas apie Kredito sutarties atsisakymą gali būti paduodamas Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu Kredito davėjo adresu arba siunčiamas registruotu laišku.

6.2. Kredito gavėjas taip pat turi teisę atsisakyti Sutarties Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 7 d. nustatytu atveju ir tvarka.

6.3. Pasinaudojęs atsisakymo teise, Kredito gavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą išsiuntimo Kredito davėjui dienos grąžinti Kredito davėjui visą Kreditą, o taip pat sumokėti palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėtas vartojimo Kreditas, iki vartojimo Kredito grąžinimo dienos. Palūkanos apskaičiuojamos pagal Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą palūkanų normą.

6.4. Kredito davėjas turi teisę vienašališkai ir nedelsiant nutraukti Sutartį ir pareikalauti sumokėti visą Kredito sumą, palūkanas ir kitas pagal šios sutarties ir LR teisės aktų nuostatas mokėtinas sumas LR Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsnyje ir kituose taikytinuose LR teisės aktuose nustatytais pagrindais. Pranešimas apie Sutarties nutraukimą yra pateikiamas šios Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu Kredito gavėjo el.pašto adresu ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki numatomos Sutarties nutraukimo dienos.

6.5. Iki kol bus grąžintas visas Kreditas ir palūkanos, Sutarties nutraukimas nesustabdo Kredito ir/ar palūkanų, kitų Sutartyje numatytų mokėjimų skaičiavimo ir nepanaikina Kredito gavėjo prievolės mokėti Kredito davėjui pagal Sutartį mokėtinas sumas. Kredito gavėjo mokėtinos sumos yra apskaičiuojamos šios Sutarties 4, 5 ir 7 skyriuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

7. Atsakomybės sąlygos ir jos taikymo tvarka

7.1. Kredito gavėjui praleidus Kredito mokėjimo terminą, Kredito davėjas turi teisę reikalauti mokėti 0,05% dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.

7.2. Kredito gavėjui praleidus Kredito mokėjimo terminą, 4.1. punkte nurodytos palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos grąžinti Kredito sumos už visą pradelsimo laiką, pagal LR Vartojimo kredito įstatyme bei šioje Sutartyje nustatytas taisykles.

7.3. Jei sudarant šią Sutartį buvo taikoma Bendros kainos ar kita nuolaida (nurodyta Sutarties specialiosiose sąlygose), Kredito gavėjui praleidus Kredito ir/ar palūkanų (jei taikomos) mokėjimo terminą, nuolaida yra anuliuojama ir visos palūkanos ir/ar delspinigiai už naudojimąsi Kreditu yra skaičiuojama netaikant nuolaidų.

7.4. Kredito davėjas nėra laikomas atsakingu už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą bei neatsako už nuostolius, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, įskaitant ir dėl trečiųjų asmenų veiksmų, ryšio perdavimo, elektroninių duomenų mainų ir mokėjimo sistemų, tame tarpe ir internetinės bankininkystės, sutrikimų, kurie įvyko ne dėl Kredito davėjo kaltės, o tretieji asmenys, dėl kurių veiksmų įvyko Sutarties pažeidimas, yra nesusiję su Kredito davėju, ir Kredito davėjas negalėjo jų veiksmų numatyti ar jų kontroliuoti.

7.5. Vartojimo kredito davėjas prisiima riziką ir atsisako Kredito gavėjo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų reikalavimo teisės, jeigu Kredito gavėjas Vartojimo kredito suteikimo momentu buvo įtrauktas į Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų duomenų registrą.

8. Ginčų sprendimo tvarka ir sąlygos

8.1. Kredito gavėjų ginčai su Kredito davėju nagrinėjami Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme ir Kredito davėjo Vartojimo kredito gavėjų skundų nagrinėjimo taisyklėse nustatyta tvarka.

8.2. Kredito gavėjas, manantis, kad Kredito davėjas pažeidė jo sutartinių ar susijusių santykių teises ar teisėtus interesus, turi teisę kreiptis į teismą arba į išankstinio ginčų sprendimo ne teisme instituciją – Lietuvos banką. Vartotojo kreipimasis į Lietuvos banką neatima vartotojo teisės kreiptis į teismą.

8.3. Kredito gavėjas, manantis, kad Kredito davėjas pažeidė jo sutartinių ar susijusių santykių teises ar teisėtus interesus, ir ketinantis dėl kilusio ginčo nagrinėjimo kreiptis į Lietuvos banką, prieš kreipdamasis į Lietuvos banką privalo raštu kreiptis į Kredito davėją, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą. Rašytinis pareiškimas yra teikiamas Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu Kredito davėjo adresu. Kredito davėjas privalo išnagrinėti Kredito gavėjo kreipimąsi ir pateikti Kredito gavėjui motyvuotą atsakymą dėl jo reikalavimo ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Kredito gavėjo kreipimosi gavimo dienos. Kredito davėjas Kredito gavėjo kreipimusis nagrinėja neatlygintinai.

8.4. Kredito gavėjas, kurio Kredito davėjo atsakymas netenkina, turi teisę dėl to paties ginčo dalyko kreiptis į Lietuvos banką per 3 mėnesius nuo jį netenkinančio Kredito davėjo atsakymo gavimo dienos. Jeigu Kredito davėjas per šios Sutarties 8.3. p. nurodytą terminą Kredito gavėjui neatsako, Kredito gavėjas turi teisę kreiptis į Lietuvos banką dėl ginčo nagrinėjimo per 3 mėnesius nuo šio termino pabaigos.

9. Asmens duomenys bei jų tvarkymo sąlygos ir tvarka

9.1. Kredito davėjas patvirtina, jog jis yra registruotas Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenų valdytojų registre.

9.2. Kredito gavėjas sutinka, kad jam registruojantis, kreipiantis į Kredito davėją dėl Kredito, kitų sandorių sudarymo bei pakeitimo, taip pat Kredito davėjui pratęsiant su Kredito gavėju sudarytas sutartis ar Kredito davėjui įgyvendinant toliau nurodytus tikslus (teises):

9.2.1. Kredito davėjas gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų 9.4 punkte išvardintus Kredito gavėjo duomenis asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, kredito sutarčių ir kitų sandorių sudarymo, vykdymo, kontrolės, mokumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos bei kitose sutartyse su Kredito davėju nurodytais tikslais.

9.3. Kredito gavėjas sutinka, kad asmenys, tvarkantys jo duomenis – Gyventojų registro tarnyba prie LR vidaus reikalų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU”, UAB „Creditinfo Lietuva“, Valstybės įmonė Registrų centras, kitų valstybinių ir žinybinių registrų valdytojai, o taip pat kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, tvarkantys ar turintys Kliento asmens duomenis, – Kredito davėjui paprašius pateiktų jam 9.4 punkte nurodytus asmens duomenis.

9.4. Kredito davėjo tvarkomi asmens duomenys: asmens kodas; asmens tapatybės dokumento duomenys; darbovietė; elektroninio pašto adresas; gimimo data; gyvenamoji vieta (adresas); namų telefono numeris; pareigos; pavardė; šeimyninė padėtis; telefono numeris; vardas; banko sąskaitos numeris, kredito suma, informacija apie įdarbinimus/atleidimus, vertimąsi ūkine/individualia veikla, socialines išmokas ir pajamas, jų tipą ir šaltinius, įsiskolinimus, soc. draudimo draudėją, draudimo periodą, kompiuterio IP adresas, informacija apie turto areštus; kliento ID sistemoje; ar klientas registruotas; kliento būsena; paskutinio kredito data; kreditų skaičius ir suma; pratęsimų skaičius; pateiktų paraiškų skaičius; pavėluotai padengtų ir dabartinis pradelstų kreditų skaičius ir suma; dabartinių įsipareigojimų suma; kreditų grąžinimo data, atvaizdas ir parašas.

9.5. Kredito gavėjas sutinka ir neprieštarauja, kad jo asmens duomenys, nurodyti 9.4. p., būtų tvarkomi (saugomi) Kredito davėjo duomenų tvarkytojų (jiems suteiktų teisių apimtyje) – UAB „EGROUP EU“.

9.6. Kredito davėjas turi teisę Kredito gavėjo asmens duomenis asmens mokumo vertinimo ir įsiskolinimų valdymo tikslais teikti EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU ”, UAB „eVekselis.lt“, UAB „EVP International“, UAB „Creditinfo Lietuva“, Lietuvoje veiklą vykdantiems antstoliams, taip pat, prieš tai informavęs Kredito gavėją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kitų jungtinių skolininkų duomenų tvarkytojams, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms ir organizacijoms, skolų valdymo įmonėms ir kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.

9.7. Bendrovė Jums delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, teikia informaciją apie Jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131). Kreditų biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į kreditų biurą. Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus daugiau sužinosite www.manocreditinfo.lt. Jei Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt arba anksčiau nurodytu telefonu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.

9.8. Kredito gavėjas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad:

9.8.1. pateikdamas Kredito davėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) metus. Neatlygintinai tokius duomenis Kredito davėjas teikia Kredito gavėjui kartą per kalendorinius metus.

9.8.2. pateikdamas Kredito davėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Kredito gavėjas susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Tuo atveju, jeigu Kredito gavėjas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turi teisę raštu reikalauti Kredito davėjo nedelsiant sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Jeigu įgyvendinus šiuos Kredito gavėjo prašymus tinkamas Kredito sutarties vykdymas tampa neįmanomas, t.y. nesant pakankamų identifikacinių duomenų apie Kredito gavėją, Kredito davėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukti Kredito sutartį.

9.8.3. turi teisę sutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, ir pareiškia, jog supranta, kad iš kitų kredito įstaigų ar finansų įmonių, Gyventojų registro tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU“, Centrinės hipotekos įstaigos, Valstybės įmonės Registrų centras, gauti duomenys nebus panaudoti tiesioginės rinkodaros tikslais.

9.8.4. pateikdamas teisiškai pagrįstus prieštaravimus, turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba Trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

9.9. Kredito gavėjas sutinka, kad Kredito davėjas įrašytų Kredito gavėjo ir Kredito davėjo, o taip pat Kredito davėjo ir trečiųjų asmenų, iš kurių renkami Kliento asmens duomenys telefoninius pokalbius, kurių įrašai būtų naudojami Kredito sutarties sudarymo, jos vykdymo ir kitoms susijusioms aplinkybėms patvirtinti.

9.10. Kredito gavėjas gali daryti įtaką visoms šios sutarties 9 skyriuje esančioms sąlygoms, pavyzdžiui, reikalauti kurią nors sąlygą išbraukti ar įrašyti į sutikimą naują sąlygą, keisti tam tikras sutikimo sąlygas ir pan. Tuo tikslu Kredito gavėjas privalo kreiptis į Kredito davėją ir pradėti sąžiningas derybas dėl šiame skyriuje esančių sąlygų panaikinimo, pakeitimo ar papildymo. Dėl galimybės aktyviai veikti šio sutikimo sąlygas, šios sutarties 9 skyriaus sąlygos yra laikomos sudarytomis aptarus jas individualiai.

10. Konfidencialumas

10.1. Kredito davėjas patvirtina, kad bet kokia informacija apie Kredito gavėją, susijusi su Sutartimi, yra laikoma konfidencialia. Kredito davėjas įsipareigoja deramai ir rūpestingai sekti, kad Kredito gavėjo konfidenciali informacija nepatektų trečiųjų asmenų žinion, išskyrus 9.6 p. išvardintus trečiuosius asmenis. Kredito gavėjas privalo naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis bei įrenginiais.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Sutartis įsigalioja nuo šios Sutarties išsiuntimo Kredito gavėjui šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir galioja iki pilno Kredito gavėjo įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

11.2. Ši Sutartis gali būti pakeista ir/ar papildyta tik atskiru šalių susitarimu, išskyrus atvejus, kuomet Sutarties pakeitimas ir/ar papildymas yra būtinas pagal LR teisės aktus; Kredito davėjo veiklą prižiūrinčių institucijų tiesiogiai ar netiesiogiai gautus nurodymus; kai tai būtina keičiant Kredito teikimo technologinius sprendinius ar esant kitam pakankamam pagrindui, jei tokie pakeitimai neblogina Kredito gavėjo teisinės padėties. Tokio pobūdžio Sutarties pakeitimai gali būti daromi vienašališkai Kredito davėjo, tačiau nesutinkantis su pakeitimais Kredito gavėjas turi teisę atsisakyti šios sutarties 6 skyriuje nurodyta tvarka ir terminais.

11.3. Šalys įsipareigoja į visus klausimus atsakyti operatyviai (ne vėliau kaip per 7 dienas), išsamiai ir tiksliai.

11.4. Kredito davėjas yra įtrauktas į vartojimo kredito davėjų sąrašą. Kredito davėjo veiklą prižiūri Lietuvos bankas, kurio adresas (korespondencijai) - Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, Lietuva.

Eurokreditas.lt skolina tik įvertinęs mokumą. Prieš teikiant paskolos paraišką, įvertinkite savo finansines galimybes, ar sugebėsite grąžinti paskolą laiku, ar naujai paimta paskola neturės neigiamos įtakos Jūsų finansinei būklei. Paskolos grąžinimo termino limitas yra nustatomas Paskolos davėjo kiekvienam Paskolos gavėjui individualiai, atsižvelgiant į Paskolos gavėjo mokumo vertinimo rezultatus, paimtų ir tinkamai grąžintų Paskolų skaičių, prievolių pagal šią ir kitas sutartis vykdymo duomenis ir kitas aplinkybes. Sutartis galioja iki pilno paskolos gavėjo įsipareigojimų pagal Vartojimo kredito sutartį įvykdymo.