Atėjo laikas džiaugtis pigesniais kreditais!
Paskolos be užstato nuo 100 iki 5000 eurų

Sutartis

SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS
NAUDOJANTIS WWW.EUROKREDITAS.LT SISTEMA

Atsižvelgdami į tai, kad:

(A)www.eurokreditas.lt yra skolinimo nuotoliniu būdu sistema (toliau – Sistema), suteikianti galimybę greitai gauti vartojimo kreditą nereikalaujant iš Naudotojo jokio prievolių vykdymo užtikrinimo;
(B)www.eurokreditas.lt sistemą valdo UAB „LSV Intergroup“, įmonės kodas: 302414832, adresas: Islandijos pl. 91, Kaunas, LT-49176, telefonai: +370 609 44944, +370 603 44344 (toliau – Bendrovė););
(C)Bendrovė, prieš priimdama sprendimą suteikti vartojimo kreditą ar prisiimti įsipareigojimus už savo klientą, privalo įsitikinti vartojimo kredito prašančio asmens tapatybe, o taip pat, ar kliento finansinė bei ekonominė būklė ir jos prognozės leidžia tikėtis, kad klientas sugebės įvykdyti savo įsipareigojimus;.
(D)Atsakingo skolinimo tikslams įgyvendinti klientas turi pateikti toliau išvardytus duomenis, kurių nepateikus Bendrovė neturės galimybės įvertinti kliento kreditingumo bei valdyti įsiskolinimo.

Klientas, kurio asmens kodas , sutinka naudotis Sistema 2 ir 3 šio sutikimo dalyje nurodyta tvarka ir sąlygomis, o taip pat sutinka ir leidžia Bendrovei tvarkyti jo asmens duomenis 4 šio sutikimo dalyje nurodyta tvarka ir sąlygomis:

1. Esminiai kliento patvirtinimai

1.1. Esmine Sistemos naudojimosi sąlyga Bendrovė laiko kliento patvirtinimus, kad:

1.1.1. Kliento pateikti duomenys bei patvirtinimai yra teisingi, tikslūs ir išsamūs;

1.1.2. Klientas įdėmiai ir atidžiai perskaitė šį sutikimą, jį pateikė laisva valia ir įsipareigoja naudotis Sistema šiame sutikime nustatyta tvarka ir sąlygomis;

1.1.3. Klientas yra veiksnus ir teisnus asmuo, kuris šio sutikimo tvirtinimo metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų;

1.1.4. Klientas šios registracijos Sistemoje mokestį moka iš banko ar kredito įstaigos sąskaitos, kurią atidarant tam bankui ar kredito įstaigai buvo teikiamas originalus asmens tapatybės dokumentas ir šio dokumento kopija yra saugoma tame banke ar kredito įstaigoje arba registraciją tvirtina mobiliu elektroniniu parašu..

1.2. Šis sutikimas taip pat yra laikomas besąlygišku ir neatšaukiamu kliento nurodymu bankui ar kredito įstaigai, iš kurios buvo sumokėtas registracijos Sistemoje mokestis, pateikti patvirtintą kliento asmens tapatybės dokumento, kurio originalas buvo pateiktas tam bankui ar kredito įstaigai atitinkamos sąskaitos atidarymo metu, kopiją. Bendrovei pareikalavus, klientas privalo per 3 darbo dienas pateikti originalų asmens tapatybės dokumentą kopijai pasidaryti Bendrovės buveinės adresu.

1.3. Klientas gali daryti įtaką visoms šio sutikimo 4 dalyje esančioms sąlygoms, pavyzdžiui, reikalauti kurią nors sąlygą išbraukti ar įrašyti į sutikimą naują sąlygą, keisti tam tikras sutikimo sąlygas ir pan. Tuo tikslu klientas privalo raštu kreiptis į Bendrovę ir pradėti sąžiningas derybas dėl šiame skyriuje esančių sąlygų panaikinimo, pakeitimo ar papildymo. Dėl galimybės aktyviai veikti šio sutikimo sąlygas, šios sutarties 4 dalies sąlygos yra laikomos sudarytomis aptarus jas individualiai.

2. Registracijos tvarka ir sąlygos

2.1. Teisę prašyti ir gauti kreditą turi asmuo, kuris yra įregistruotas Bendrovės valdomoje duomenų bazėje tokia tvarka ir sąlygomis:

2.1.1. Pageidaujantis įsiregistruoti Bendrovės duomenų bazėje, klientas privalo elektroniniu būdu pilnai užpildyti ir pateikti pirmąją registracijos anketos (toliau –Anketos) dalį, suteikiant tikslią, teisingą ir išsamią informaciją, bei susipažinti su šiuo sutikimu, kuris yra suformuojamas ir pateikiamas kartu su Anketa. Registracijos metu užpildyta Anketa yra priimama tik tuomet, kai Klientas pateikia Anketoje nurodytus patvirtinimus bei paspaudžia nuorodą „Tęsti registraciją“.

2.1.2. Gavusi tinkamai užpildytą Anketą ir patvirtinimą, kad klientas sutiko su šiuo sutikimu, sistema sudaro ir tinklalapyje https://www.eurokreditas.lt/ pateikia šį sutikimą koduojantį unikalų MD5 algoritmo 32 simbolių su 128 bitų (16 baitų) maišos reikšme kodą (toliau – MD5). Tuo atveju, kai klientas registruojasi mobiliu parašu, sistema tinklalapyje https://www.greitaskreditas.lt/ pateikia sutikimą koduojantį algoritmo 32 simbolių su 128 bitų (16 baitų) maišos reikšme kodą (toliau – MD5), kuris tvirtinimui pateikiamas ir mobiliajame telefone, kuriuo yra pasirašoma.

2.1.3. Nesant priežasčių, dėl kurių registracija yra negalima, Sistema įregistruoja klientą į savo duomenų bazę tik iš savo asmeninės vieno iš Lietuvoje veikančių banko sąskaitos jam pervedus į Bendrovės sąskaitą simbolinį 0,01 € (vieno euro cento) registracijos mokestį arba patvirtinus registraciją mobiliu elektroniniu parašu. Kai registracija tvirtinama mokant 0,01 EUR (vienas euro centas) registracijos mokestį, pavedimo mokėjimo paskirtyje klientas privalo įrašyti jam suteiktą MD5 kodą. Registracijos mokesčio tikslas yra nustatyti kliento tapatybę ir įsitikinti kliento valia. Šalys patvirtina, jog registracijos mokestis nėra laikomas su kreditu susijusiu mokesčiu, kadangi jis yra taikomas tik registracijos sistemoje metu ir jo sumokėjimas jokiais atvejais neįpareigoja kliento ateityje prašyti ar priimti kredito lėšas ir negarantuoja, jog Bendrovė nuspręs suteikti ir išmokės kredito lėšas klientui kreipiantis dėl vartojimo kredito. Kreditoriui atsisakius suteikti vartojimo kreditą klientui, registracijos mokestis negrąžinamas.

2.1.4. Tuo atveju, kai registraciją tvirtina mobiliu parašu, klientas: prisiima visą riziką, susijusią su elektroninio parašo formuojančios įrangos bei ta įranga perduodamų duomenų saugumu; nereiškia jokių pretenzijų Bendrovei pakeitus sertifikavimo paslaugų teikėją; yra informuotas, jog Bendrovė neprisiima atsakomybės dėl bet kokių galimų techninių mobiliojo elektroninio parašo paslaugos veikimo sutrikimų; yra informuotas ir sutinka, kad šis sutikimas bei visos sudarytos sutartys po patvirtinimo, visa apimtimi būtų taikomos ir šį sutikimą patvirtinus mobiliu elektroniniu parašu, įskaitant, bet neapsiribojant, įsipareigojimą užtikrinti mobiliojo elektroninio parašo formuojančios įrangos saugumą, neperduoti elektroninio parašo formuojančios įrangos kitam asmeniui; tais atvejais, kai duomenų praradimas susijęs su trečiųjų asmenų neteisėtais veiksmais, įsipareigoja nedelsiant apie tai pranešti teisėsaugos organams; nereikš jokių pretenzijų bendrovei dėl nuostolių, atsiradusių dėl mobiliojo elektroninio parašo formuojančios įrangos ar ta įranga perduodamų duomenų praradimo ar atskleidimo kitiems asmenims.

2.1.5. Klientui tinkamai pervedus registracijos mokestį arba patvirtinus šį sutikimą tvarkyti asmens duomenis mobiliu elektroniniu parašu, Bendrovė priima sprendimą dėl Kliento registravimo sistemoje ir į Anketoje nurodytą Kliento elektroninį paštą išsiunčia laikiną slaptažodį. Klientas prie savo vartotojo paskyros jungiasi su registracijos metu anketoje nurodytų el. pašto adresu.

2.1.6. Nedelsiant po registracijos, klientas privalo pasikeisti laikinąjį slaptažodį ir sudaryti jį iš kliento savarankiškai pasirinktos, unikalios ir slapto pobūdžio skaičių bei raidžių kombinacijos, skirtos nustatyti kliento tapatybę ir įsitikinti kliento valia vykdant sandorius su Bendrove, o taip pat užpildyti antrąją registracijos Anketos dalį.

2.2. Šalių sutarimu, MD5 kodo nurodymas registracijos mokesčio pavedime ir pavedimo patvirtinimas arba registracijos ir sutikimo tvarkyti asmens duomenis patvirtinamas mobiliu elektroniniu parašu yra laikomas kliento parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą galią, o nuo jo sumokėjimo momento sutikimas tvarkyti asmens duomenis yra laikomos patvirtintomis ir prilyginamos sandoriui, sudarytam rašytine forma, bei sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas kliento parašu kiekviename jų lape.

2.3. Registracijos metu iš kliento reikalaujami pateikti duomenys turi būti išsamūs, tikslūs ir teisingi. Bendrovė neatsako tais atvejais, kai klientas pateikia Bendrovei klaidingą informaciją, arba nutyli informaciją, kuri turėjo esminės įtakos kliento kreditingumo vertinimui.

2.4. Apie sėkmingą registraciją arba, jei priimtas sprendimas suteikti kreditą – apie paraiškos patvirtinimą, o taip pat visus kitus pranešimus Bendrovė teikia klientui trumpąja tekstine žinute (SMS), siunčiama kliento Anketoje nurodytu mobiliojo ryšio telefono numeriu ir (arba) elektroninio pašto žinute, siunčiama kliento anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

2.5. Pasikeitus kliento registracijos metu nurodytiems duomenims ar bet kuriam iš pateiktų patvirtinimų tapus netiksliu ar neteisingu, klientas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per tris kalendorines dienas, informuoti apie tai Bendrovę ir pakeisti (papildyti) savo profilio duomenis prisijungiant prie individualios paskyros Sistemoje. Tuo atveju, jei yra pasikeitęs telefono numeris arba elektroninio pašto adresas, tačiau klientas neprisimena prisijungimų prie kliento paskyros duomenų (el.pašto adreso ir/arba slaptažodžio), tuomet klientas iš asmeninės banko sąskaitos privalo sumokėt 0,01 € (vieną euro centą) ir į mokėjimo paskirtį įrašyti pageidaujamą pakeisti telefono numerį arba elektroninio pašto adresą (priklausomai nuo to, ką nori pakeisti) ir savo asmens kodą. Tuo atveju, jei keičiasi kliento pavardė, ji pakeičiama Kredito gavėjui elektroniniu paštu atsiuntus pavardės pasikeitimą patvirtinančio dokumento kopiją, remiantis mokėjimo, atlikto iš asmeninės banko sąskaitos, informacija arba remiantis Gyventojų registro tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos pateikiama informacija, kuri randama pagal Kredito gavėjo asmens kodą.

2.6. Pasikeitus banko sąskaitai, klientas privalo sumokėti 0,01 € (vieną euro centą) mokestį iš naujos asmeninės banko sąskaitos ir mokėjimo paskirtyje nurodyti savo asmens kodą bei informaciją, kad mokama norint keisti sąskaitos numerį.

2.7. Kredito grąžinimo bei pratęsimo mokesčiai turi būti atliekami tiesiogiai kreditoriui – UAB „LSV Intergroup“. Klaidingai atlikus įmokas, visas su klaidingai atlikto mokėjimo įskaitymu susijusias išlaidas privalės padengti Kredito gavėjas.

3. Paraiškos kreditui gauti pateikimo tvarka ir sąlygos

3.1. Paraišką sudaro https://www.eurokreditas.lt/ patalpinta mokumo deklaracija ir prašymas kreditui gauti (toliau bendrai – Paraiška).

3.2. Paraišką klientas gali teikti tik jeigu teikiant Paraišką ir sudarant vartojimo kredito sutartį kliento vidutinės įmokos, apskaičiuojamos padalijus visų kredito grąžinimo ir palūkanų sumą iš kredito trukmės, pagal visus įsipareigojimus finansų įstaigoms, dydis sudaro ne daugiau kaip 40 proc. kliento tvarių pajamų, arba jeigu kredito yra prašoma esant svarbioms priežastims, kurios leistų nukrypti nuo 40 proc. ribos.

3.3. Paraiška Kreditui gauti gali būti teikiama tik iš anksto susipažinus su Standartine informacija, kuri yra pateikiama https://www.eurokreditas.lt/. Pateikdamas Paraišką Kredito gavėjas patvirtina, jog įdėmiai ir atidžiai perskaitė Standartinę informaciją iki Paraiškos pateikimo ir ją suprato. Paraiška kreditui gauti gali būti teikiama elektroniniu būdu užpildant ir pateikiant Sistemoje esančią Paraišką;

3.4. Šalys susitaria, jog Paraiškos pateikimo metu kliento atlikti veiksmai ir nurodyti duomenys (kuriuos patvirtina sistemos duomenų bazės išrašas apie kliento veiksmus jo paskyroje Sistemoje), yra laikomi kliento parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, o Paraiška yra prilyginama dokumentui, sudarytam rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas kliento parašu kiekviename jo lape.

3.5. Gavusi Paraišką, vadovaudamasi Bendrovės taikoma mokumo vertinimo tvarka, Bendrovė įvertina kliento kreditingumą, kitas svarbias aplinkybes ir priima sprendimą dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo su klientu. Jei Paraiška yra atmetama dėl kreditingumo patikrinimo metu gautų rezultatų, Bendrovė apie tai informuoja klientą ir nurodo informaciją apie duomenų bazes, kuriose atliktas jo kreditingumo patikrinimas.

3.6. Kredito dydis, o taip pat kredito terminas yra nustatomi pagal kliento pageidavimus, pateiktus Paraiškoje, jei jie neviršija Bendrovės nustatytų ir https://www.eurokreditas.lt/ bei kituose šaltiniuose paskelbtų minimalių ir maksimalių ribų, o taip pat atsižvelgiant į kreditingumo vertinimo rezultatus.

3.7. Atsižvelgdamas į kliento kreditingumo vertinimo rezultatus, paimtų, pratęstų ir tinkamai grąžintų kreditų skaičių, prievolių pagal šią ir kitas sutartis vykdymo duomenis ir kitas aplinkybes, Bendrovė nustato kredito sumos ir termino limitą klientui. Kredito limitas gali būti padidintas arba sumažintas Bendrovės vienašaliu sprendimu.

3.8. Bendrovė turi teisę atsisakyti svarstyti kliento pateiktą Paraišką, jeigu klientas yra pažeidęs bet kurią su Bendrove sudarytų sandorių sąlygą.

3.9. Bendrovė apie priimtą sprendimą suteikti/nesuteikti kreditą informuoja klientą siųsdamas pranešimą trumpąja tekstine žinute (SMS), elektroniniu paštu, skambindama į kliento nurodytą mobiliojo telefono numerį ir/arba pateikdama pranešimą individualioje kliento paskyroje sistemoje.

3.10. Nusprendus suteikti kreditą, sistema paruošia vartojimo kredito sutartį su unikaliu jos identifikaciniu numeriu ir išsiunčia ją sistemos duomenų bazėje registruotu kliento elektroninio pašto adresu.

3.11. Komisinius ir kitokio pobūdžio mokesčius kredito įstaigai už kredito sumos įskaitymą į kliento banko sąskaitą (jei tokių būtų) sumoka klientas.

4. Asmens duomenys bei jų tvarkymo sąlygos ir tvarka

4.1. Bendrovė, vykdydama savo pareigas, užtikrina asmens duomenų saugumą. Visi Bendrovės, įskaitant tai pačiai įmonių grupei priklausančių bendrovių, darbuotojai, atstovai bei atstovų darbuotojai, kurie sužino asmens duomenų paslaptį, privalo ją saugoti net ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams. Bendrovė įgyvendina tinkamas teisines, organizacines ir technines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

4.2. Klientas sutinka, kad jam registruojantis, kreipiantis į Bendrovę dėl kredito, kitų sandorių sudarymo bei pakeitimo, taip pat Bendrovei pratęsiant su klientu sudarytas sutartis ar Bendrovei įgyvendinant toliau nurodytus tikslus (teises):

4.2.1. Bendrovė gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų 4.6. punkte išvardintus kliento duomenis asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, kredito sutarčių ir kitų sandorių sudarymo, vykdymo, kontrolės, kreditingumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos bei kitose sutartyse su Bendrove nurodytais tikslais.

4.2.2. šiais tikslais Bendrovė perduotų turimus kliento duomenis savo dukterinėms arba patronuojančioms įmonėms.

4.3. Klientas sutinka, kad asmenys, tvarkantys jo duomenis – Gyventojų registro tarnyba prie LR vidaus reikalų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU”, Valstybės įmonė Registrų centras, UAB „Creditinfo Lietuva“, Lietuvos bankas, kitų valstybinių ir žinybinių registrų valdytojai, o taip pat kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, tvarkantys ar turintys Kliento asmens duomenis, įskaitant ir duomenis apie Kliento asmenine ar bendrąja jungtine nuosavybe priklausantį turtą, pajamas ir įsipareigojimus neatsižvelgiant į tai, kieno vardu (Kliento ar jo sutuoktinio(~ės)) jie registruoti, – Kredito davėjui paprašius pateiktų jam 4.6 punkte nurodytus asmens duomenis.

4.4. Kliento pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai suprantami ir tikrinami kaip Kliento asmenine ir bendrąja jungtine nuosavybe priklausančios (šeimos) pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai, neatsižvelgiant į tai, kieno vardu (Kliento ar jo sutuoktinio(~ės)) jie registruoti. Teikdamas šį sutikimą Klientas pareiškia ir patvirtina, kad jis turi teisę teikti šį sutikimą dėl visų bendrąją jungtine nuosavybe esančio turto, pajamų ir įsipareigojimų tikrinimo, neatsižvelgiant į tai, kieno vardu (Kliento ar jo sutuoktinio(~ės)) jie registruoti. Dėl to šis sutikimas yra laikomas sutikimu tvarkyti Kliento ir jo pateiktus duomenis apie sutuoktinį(~ę), kiek tai susiję su Kliento asmeniniu ar bendrąja jungtine nuosavybe priklausančiu turtu, pajamomis ir įsipareigojimais, šiame sutikime nustatyta apimtimi ir tvarka.

4.5. Bendrovei pareikalavus, Klientas privalo pateikti atskirą rašytinį savo sutuoktinio(~ės) sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

4.6. Kredito davėjo tvarkomi asmens duomenys: vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas; asmens tapatybės dokumento duomenys; darbovietė; pareigos; elektroninio pašto adresas; gimimo data; deklaruotos bei faktinės gyvenamosios vietos adresas; namų telefono numeris; šeimyninė padėtis; telefono numeris; banko sąskaitos numeris (-iai), atvaizdas ir parašas, kredito suma, informacija apie įdarbinimus/atleidimus, vertimąsi ūkine/individualia veikla, pajamas iš jos, socialines išmokas ir pajamas, jų tipą ir šaltinius, įsiskolinimus, soc. draudimo draudėją, draudimo periodą, kompiuterio IP adresas, informacija apie turto areštus; kliento ID sistemoje; ar klientas registruotas; kliento būsena; paskutinio kredito data; kreditų skaičius ir suma; pratęsimų skaičius; pateiktų paraiškų skaičius; pavėluotai padengtų ir dabartinis pradelstų kreditų skaičius ir suma; dabartinių įsipareigojimų suma; kreditų grąžinimo data; kredito reitingas; palūkanų norma; kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydis; kreditorių pavadinimai ir adresai; kiti duomenys apie finansinių įsipareigojimų vykdymą bei duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą; ieškomų asmenų registro informacija, negaliojančių dokumentų registro informacija, duomenys apie neveiksnumą ar veiksnumo apribojimą ir kiti kliento pateikti bei registraciją patvirtinančiame bankiniame pavedime nurodyti duomenys; kita su išvardytais duomenimis susijusi informacija bei informacija, kurią pateikia kredito gavėjas, reikalinga atlikti jo kreditingumo vertinimą. 4.6. punkte nurodyti duomenys yra tvarkomi sutarties vykdymo, kreditingumo vertinimo, įsiskolinimo valdymo, taikomos teisinės prievolės įvykdymo bei teisėto intereso tikslais. Duomenis prašoma pateikti ir jie yra saugomi remiantis LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, 2013 m. kovo 19 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-62 patvirtintais Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatais, LR Finansų įstaigų įstatymu ir jų pakeitimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atitinkamų duomenų saugojimo terminus.

4.7. Klientas sutinka ir neprieštarauja, kad jo asmens duomenys, nurodyti 4.5. p., būtų tvarkomi (saugomi) Bendrovės duomenų tvarkytojų (jiems suteiktų teisių apimtyje) – UAB „EGROUP EU“.

4.8. Bendrovė turi teisę, nepažeidžiant asmens interesų ir teisės aktų reikalavimų, Kliento asmens duomenis, išskyrus duomenis apie veiksnumą ir/ar jo apribojimus, kreditingumo vertinimo ir įsiskolinimų valdymo tikslais perduoti EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU ”, UAB „eVekselis“, UAB „EVP International“, UAB „Creditinfo Lietuva“, PRDB (Paskolų rizikos duomenų bazei), kurios duomenų valdytojas ir tvarkytojas yra Lietuvos bankas , Lietuvoje veiklą vykdantys antstoliams ir bankams, taip pat, prieš tai informavęs klientą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kitų jungtinių skolininkų duomenų tvarkytojams, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms ir organizacijoms, skolų valdymo įmonėms ir kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.

4.9. Klientui neįvykdžius kredito sutartyje nustatytų prievolių, Bendrovė turi teisę, nepažeidžiant asmens interesų ir teisės aktų reikalavimų, Kliento asmens duomenis, išskyrus duomenis apie veiksnumą ir/ar jo apribojimus, asmens kreditingumo vertinimo ir įsiskolinimų valdymo tikslais teikti UAB „Creditinfo Lietuva“, taip pat, prieš tai informavęs Klientą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kitų jungtinių skolininkų duomenų tvarkytojams, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms ir organizacijoms, skolų valdymo įmonėms ir kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.

4.10. Bendrovė Klientui delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, teikia informaciją apie Kliento tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131). Kreditų biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) Jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali įtakoti Jūsų galimybę sudaryti sandorius. Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į kreditų biurą. Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus, savybių įvertinimą automatiniu būdu (profiliavimą), daugiau sužinosite www.manocreditinfo.lt. Jei Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt arba anksčiau nurodytu telefonu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.

4.11. Klientas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad:

4.11.1 pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba kreipdamasis elektroninias kanalais, kai yra galimybė jį identifikuoti, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams perduodami ir buvo perduoti per paskutinius 1 (vienerius) metus. Neatlygintinai tokius duomenis Bendrovė teikia klientui kartą per kalendorinius metus Informacija yra teikiama nemokamai, išskyrus atvejį, kai duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Bendrovė gali: a) imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdamas į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas; arba b) gali atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

4.11.2. pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba kreipdamasis elektroninias kanalais, kai yra galimybė jį identifikuoti, turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu klientas susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Tuo atveju, jeigu klientas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turi teisę raštu reikalauti Bendrovės nedelsiant sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Jeigu įgyvendinus šiuos kliento prašymus tinkamas vartojimo kredito sutarties vykdymas tampa neįmanomas, t.y. nesant pakankamų identifikacinių duomenų apie klientą, Bendrovė turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukti vartojimo kredito sutartį.

4.11.3. turi teisę sutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, ir pareiškia, jog supranta, kad iš kitų kredito įstaigų ar finansų įmonių, Gyventojų registro tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU”, UAB „Creditinfo Lietuva“, Valstybės įmonės Registrų centras, PRDB (Paskolų rizikos duomenų bazės), kurios duomenų tvarkytas – Lietuvos bankas, NASIS (Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo), kurios duomenų tvarkytas – Lietuvos bankas gauti duomenys nebus panaudoti tiesioginės rinkodaros tikslais. Klientas gali bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.

4.11.4 turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Klientas gali atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis šiais būdais: atlikti 0,01 EUR mokėjimą iš asmeninės banko sąskaitos ir mokėjimo paskirtyje nurodyti: „Atšaukiu sutikimą [vardas, pavardė, asmens kodas]“; parašyti elektroniniu paštu info@eurokreditas.lt iš www.eurokreditas.lt sistemoje registruoto elektroninio pašto adreso ir nurodyti, kad pageidauja atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui, bei duomenų tvarkymui remiantis teisiniu pagrindu, o galimybė prisijungti prie sistemos panaikinama tik pilnai įvykdžius įsipareigojimus pagal sutartis, jei klientas yra jas sudaręs su Bendrove. Nesant nepadengtų įsipareigojimų pagal sutartis, Kliento prieiga prie sistemos panaikinama per 3 darbo dienas nuo to laiko, kai klientas atšaukia sutikimą.

4.11.5. pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba kreipdamasis elektroninias kanalais, kai yra galimybė jį identifikuoti, turi teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“). Klientas turi teisę reikalauti, kad Bendrovė nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis, o Bendrovė yra įpareigota nepagrįstai nedelsdama ištrinti asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Klientas atšaukia sutikimą, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; Klientas nesutinka su duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis; asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Sąjungos arba valstybės narės teisėje, kuri taikoma duomenų valdytojui, nustatytos teisinės prievolės; asmens duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste.

4.11.6. pateikdamas bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba kreipdamasis elektroninias kanalais, kai yra galimybė jį identifikuoti, turi teisę reikalauti, kad Bendrovė apribotų duomenų tvarkymą kai taikomas vienas iš šių atvejų: Klientas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Bendrovė gali patikrinti asmens duomenų tikslumą; b) asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Klientas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą; c) Bendrovei nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Klientui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; arba Klientas paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už Kliento priežastis. Kai duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius asmens duomenis galima tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Kliento sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl svarbaus Sąjungos arba valstybės narės viešojo intereso priežasčių. Klientą, kuris pasiekė, kad būtų apribotas duomenų tvarkymas, Bendrovė informuoja prieš panaikinant apribojimą tvarkyti duomenis.

4.11.7. turi teisę į duomenų perkeliamumą. Pateikdamas bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba kreipdamasis elektroninias kanalais, kai yra galimybė jį identifikuoti, Klientas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai: duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba sutartimi; ir duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Ši teisė negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms.

4.11.8. pateikdamas teisiškai pagrįstus prieštaravimus, turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam perduodami asmens duomenys.

4.12. Bendrovė nepagrįstai nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia duomenų subjektui informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą, įgyvendinant 4.11. punkte nurodytas Kliento teises. Tas laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

4.13. Klientas sutinka, kad Bendrovė įrašytų kliento ir Bendrovės, o taip pat Bendrovės ir trečiųjų asmenų, iš kurių renkami kliento asmens duomenys telefoninius ir vaizdo pokalbius, kurių įrašai būtų naudojami tapatybės nustatymo, vartojimo kredito sutarties sudarymo, jos vykdymo ir kitoms susijusioms aplinkybėms patvirtinti.

4.14. Šio sutikimo 4 dalies nuostatos yra perkeliamos į vartojimo kredito sutartis. Patvirtindamas šį sutikimą, klientas individualiai patvirtina ir atitinkamas sutarčių nuostatas. Esant prieštaravimams tarp šių dokumentų, pirmenybė yra teikiama individualiose vartojimo kredito sutartyse esančioms nuostatoms.

4.15. Klientas, manydamas, kad jo asmens duomenų tvarkymas neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir Bendrovė pažeidė jo teises bei teisėtus interesus turi teisę kreiptis į Valstybinės duomenų apsaugos inspekciją (elektroninio pašto adresas - ada@ada.lt) arba savo teises ginti kreipiantis į teismą.

5. Konfidencialumas

5.1. Bendrovė patvirtina, kad bet kokia informacija apie klientą yra laikoma konfidencialia. Bendrovė įsipareigoja deramai ir rūpestingai sekti, kad kliento konfidenciali informacija nepatektų trečiųjų asmenų žinion. Klientas privalo naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis bei įrenginiais.

5.2. Klientas privalo maksimaliomis pastangomis saugoti slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo, imtis visų prieinamų priemonių slaptažodžio slaptumui užtikrinti ir jokiais tiesioginiais ar netiesioginiais būdais neatskleisti jo jokiems tretiesiems asmenims. Kilus mažiausioms abejonėms dėl to, jog tretieji asmenys galėjo sužinoti visą ar dalį slaptažodžio, klientas privalo nedelsiant jį pasikeisti.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Šis sutikimas įsigalioja nuo 2.1.3. p. numatyto registracijos mokesčio pervedimo ir galioja iki sutikimo atšaukimo, jeigu teisės aktuose nėra numatytas kitas terminas.

6.2. Šis sutikimas gali būti pakeistas ir/ar papildytas tik atskiru šalių susitarimu, išskyrus atvejus, kuomet:

6.3.1. sutikimo pakeitimas ir/ar papildymas yra būtinas pagal LR teisės aktus;

6.3.2. Bendrovės veiklą prižiūrinčių institucijų tiesiogiai ar netiesiogiai gautus nurodymus;

6.3.3. kai tai būtina keičiant Sistemos technologinius sprendinius ar esant kitam pakankamam pagrindui, jei tokie pakeitimai neblogina kliento teisinės padėties.

6.4. Tokio pobūdžio sutikimo pakeitimai gali būti daromi vienašališkai Bendrovės, tačiau nesutinkantis su pakeitimais klientas turi teisę atsisakyti šio sutikimo pateikdamas rašytinį pareiškimą prieš 10 dienų iki numatomo nutraukimo. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui bei duomenų tvarkymui remiantis teisiniais pagrindais, o galimybė prisijungti prie sistemos panaikinama tik pilnai įvykdžius įsipareigojimus pagal sutartis, jei klientas yra jas sudaręs su Bendrove.

6.5. Apie vienašališkai daromus pakeitimus Klientas turi būti informuotas 2.4. p. nurodytais būdais ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo dienos.

6.6. Šalys įsipareigoja į visus klausimus atsakyti operatyviai, išsamiai ir tiksliai. Šalių sutarimu, tylėjimas yra laikomas akceptu.

6.7. Bendrovė turi teisę Sistemos valdymui, Paraiškos administravimui ir savo funkcijų, teisių bei įsipareigojimų vykdymui savo nuožiūra pasitelkti bet kokius trečiuosius asmenis, turinčius teisę šios Sistemos valdymo, paraiškos administravimo ir kitų Bendrovės funkcijų, teisių bei įsipareigojimų vykdymo tikslais administruoti Bendrovės ir Naudotojo mokėjimus, įskaitant piniginių lėšų surinkimą bei išmokėjimą iš depozitinės sąskaitos, valdomos pagal teisės aktuose nustatytas patikėjimo teisiniams santykiams taikomas nuostatas, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka rinkti, apdoroti ir/ar naudoti Naudotojo asmens duomenis, ir/ar atlikti bet kokius kitus veiksmus ir funkcijas, kurios Bendrovės sprendimu yra perduodamos tretiesiems asmenims.

6.8. Visi Sutikime neaptarti klausimai yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, tinklalapyje https://www.eurokreditas.lt/ skelbiamais nurodymais bei įprastine panašių finansinių paslaugų praktika.

6.9. Bendrovei pareikalavus, klientas privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pasirašyti ir pateikti Bendrovei rašytinę, kiekviename lape pasirašytą, šio sutikimo kopiją.

6.10. Bendrovė yra įtraukta į vartojimo kredito davėjų sąrašą. Bendrovės veiklą prižiūri Lietuvos bankas, kurio adresas (korespondencijai) - Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, Lietuva.

Eurokreditas.lt skolina tik įvertinęs mokumą. Prieš teikiant paskolos paraišką, įvertinkite savo finansines galimybes, ar sugebėsite grąžinti paskolą laiku, ar naujai paimta paskola neturės neigiamos įtakos Jūsų finansinei būklei. Paskolos grąžinimo termino limitas yra nustatomas Paskolos davėjo kiekvienam Paskolos gavėjui individualiai, atsižvelgiant į Paskolos gavėjo mokumo vertinimo rezultatus, paimtų ir tinkamai grąžintų Paskolų skaičių, prievolių pagal šią ir kitas sutartis vykdymo duomenis ir kitas aplinkybes. Sutartis galioja iki pilno paskolos gavėjo įsipareigojimų pagal Vartojimo kredito sutartį įvykdymo.